OssDsign AB (publ) har erhållit godkännande för listning av bolagets aktier på Nasdaq First North

Nasdaq har godkänt OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) för listning på Nasdaq First North. Första dag för handel i Bolagets aktier är fredag den 24 maj 2019.

OssDsign har nyligen genomfört en nyemission inför notering på Nasdaq First North. Nyemissionen övertecknades och tillförde Bolaget 151,3 MSEK före emissionskostnader. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen om ytterligare högst 825 000 aktier utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget sammanlagt 174 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i emissionen var 27,50 SEK per aktie. Efter nyemissionen kommer OssDsign ha omkring 2 000 aktieägare.

Nasdaqs granskning av OssDsign är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande av aktier till handel på Nasdaq First North är godkänd. Nasdaqs godkännande är villkorat av att Bolaget uppfyller sedvanliga villkor. Aktierna kommer att handlas under kortnamnet OSSD och med ISIN-kod SE0012570448.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av nyemissionen och ansökan om listning. Prospektet finns tillgängligt på OssDsigns hemsida, www.ossdsign.com

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet. SV Ventures har agerat Co-Advisor i strategiska frågor till Bolaget i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar