OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019

Report this content

OssDsigns VD Anders Lundqvist: “Sammantaget har detta varit ett historiskt kvartal för OssDsign – ett kvartal under vilket företaget börsnoterats och vi tagit ett starkare grepp om nyckelmarknaderna för vår framtida tillväxt. Vår nuvarande finansiella situation och vår pågående organisationsutveckling gör att vi befinner oss i en bra position för att kapitaliera på väsentliga tillväxtmöjligheter.”

Andra kvartalet i siffror:

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 454 TSEK (2 908).
 • Resultat efter skatt uppgick till -18 330 TSEK (-14 324).
 • Resultat per aktie var -1,30 SEK (-3,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 917 TSEK (-16 558). 

Första halvåret i siffror: 

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 968 TSEK (5 624). 
 • Resultat efter skatt uppgick till -35 670 TSEK (-25 605). 
 • Resultat per aktie var -2,70 SEK (-5,30). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -21 253 TSEK (-27 309). 

Väsentliga händelser under andra kvartalet: 

 • Årsstämman 2019 hölls den 24 april 2019 
 • Nyemission som uppgick till 151,1 MSEK gjordes den 2 maj 2019 i samband med notering på Nasdaq First North 
 • Fortsatt uppbyggnad av säljorganisationen i USA 
 • CranioPlug lanseras till utvalda kunder i USA, Tyskland och Sverige 
 • Preklinisk artikel om kombinerad användning av OssDsign implantat och Gentamicin publicerad i Acta Neurochirurgica.
 • Inlämning av registreringsansökan för OssDsign Cranial i Japan 

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut 

 • Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från National Health Service (NHS) i Storbritannien 
 • Antalet nya kunder i USA ökade med 22 % 
 • Rekrytering av US Operations Director 
 • De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA, Tyskland och Sverige 
 • Ersättningsnivån för OssDsign Cranial fastställd av Franska myndigheter 

Denna bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar