OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

Report this content

Försäljningstillväxt under ett kvartal påverkat av Covid-19

Andra kvartalet i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 905 TSEK (3 454).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 586 TSEK (-18 330).
 • Resultatet per aktie var -1,3 SEK (-1,3).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 829 TSEK (-13 917).
 

Första halvåret i siffror

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 631 TSEK (6 968).

 • Resultatet efter skatt uppgick till -40 898 TSEK (-35 670).
 • Resultatet per aktie var -2,3 SEK (-2,7).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37 962 TSEK (-36 464).
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet 

 • Morten Henneveld utses till ny VD för OssDsign med tillträde 1/9 i samband med Anders Lundqvists pensionering.

 • OssDsign Cranial PSI godkänd för fullständig nationell kostnadstäckning i Japan.
 • Vice President Sales för OssDsign USA Inc utsedd.
 • Årsstämman 2020 hölls den 20 maj 2020.
 • OssDsign utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant.
 

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

 • Muranaka Medical Instruments Co., Ltd., utnämns till OssDsigns affärspartner i Japan.

 

COVID-19-pandemin

Under Q2 påverkades bolagets försäljning på samtliga viktiga marknader av Covid-19-utbrottet – framförallt under pandemins inledningsfas då sjukhusen blev tvungna att ställa in planerade operationer för att kunna hantera den plötsliga tillströmningen av Covid-19-patienter. Lyckligtvis har detta en tillfällig påverkan då det långsiktiga underliggande behovet av operationer där OssDsigns produkter används kvarstår precis som tidigare. På många marknader syntes en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp under den senare delen av kvartalet. OssDsign förväntar sig en fortsatt tillväxt för antalet operationer  under det andra halvåret 2020 då framflyttade operationer successivt schemaläggs igen. Dock kvarstår osäkerheten kring utvecklingen i USA där flertalet viktiga delstater som Kalifornien, Florida och Texas har återinfört restriktioner samt stoppat planerade operationer då Covid-19-fallen har börjat öka igen. Det är i dagsläget svårt att förutse vilken påverkan återinförandet av dessa delstaters restriktioner kommer att ha. Bolaget prioriterar dock försäljningsaktiviteter i delstater med lägre andel Covid-19- smittade.

 

Resultaten för andra kvartalet 2020 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 10:00 idag den 19/8 på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q2/ och kan även nås på OssDsigns hemsida.
 

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera