OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2023

Report this content

Kontinuerligt accelererande tillväxt

OssDsign AB (publ) meddelar att delårsrapporten för första kvartalet 2023 nu finns tillgänglig som PDF för koncernens hemsida, www.ossdsign.com. En PDF-version finns även bifogad till detta pressmeddelande.

Delårsrapporten Q1 2023 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 11:00 idag den 23 maj på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/ossdsign-q1-presentation-2023/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.  

Första kvartalet i siffror
•    Nettoomsättningen uppgick till 21 466 TSEK (7 076), vilket motsvarar 203% i tillväxt.
•    USA levererade 399% i tillväxt, vilket ökade USAs andel av global försäljning till 65%.
•    Försäljningen av OssDsign Catalyst fortsatte accelerera och utgör nu 41% av koncernens totala försäljning.
•    Underliggande bruttomarginal fortsatte utvecklas positivt även detta kvartal, drivet av positiv produkt- och marknadsmix.
•    Rörelseresultatet uppvisade en viss förbättring jämfört med föregående år, trots strategiska satsningar på kliniska program. Justerat för den jämförelsestörande effekt som omvärderingen av USD-säkringen medför så uppgick resultatförbättringen till +1,7 MSEK, eller ca 7%.
•    Allteftersom rörelsekostnaderna nu börjar stabiliseras så kommer utvecklingen av försäljning och bruttomarginal att generera ytterligare hävstångseffekt på rörelseresultatet framgent. 
•    Resultatet efter skatt uppgick till -23 252 TSEK (-23 953).
•    Resultatet per aktie var -0,3 SEK (-0,4). 
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28 863 TSEK (-23 872), ett -5,0 MSEK högre nettoutflöde än föregående år, till följd av ökningen i kundfordringar från en väsentligt högre försäljning, samt större utbetalningar av upplupna kostnader från årsbokslutet 2022, sammantaget -5,9 MSEK. I tillägg påverkas jämförelsen mot föregående år av -1,3 MSEK i form av omvärderingen av vår valutaposition i USD.

Väsentliga händelser under första kvartalet
•    Den första patientrapporten med OssDsign Catalyst visar fullständig ryggradsfusion sex månader efter steloperation.
•    OssDsign når milstolpe – 500 patienter behandlade med OssDsign Catalyst i USA
•    OssDsign Catalyst 1cc lanseras och är fullt tillgänglig på den amerikanska marknaden..
•    OssDsign når kommersiell milstolpe med 200 sålda Cranial PSI i Frankrike.
•    OssDsign effektiviserar sin tillverkning och minskar ledtiden för Cranial PSI med upp till 40 procent.

Väsentliga händelser efter första kvartalets slut
•    OssDsign når kommersiell milstolpe med 750 sålda Cranial PSI i Tyskland.   
•    1000 patienter behandlade med OssDsign Catalyst i USA.


För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: morten.henneveld@ossdsign.com
 
Certified Adviser:
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sweden, phone: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.
 
Om OssDsign
OssDsign är en utvecklare och global leverantör av nästa generations benersättningsprodukter. Baserat på banbrytande materialvetenskap utvecklar och marknadsför företaget produkter som stöder kroppens egen läkningsförmåga och därmed förbättrar det kliniska resultatet inom ett brett spektrum av ortopediska områden med stora medicinska behov. Med en produktportfölj som består av patientspecifika implantat för kranieoperationer och en standardiserad syntetisk bengraft för ryggradskirurgi ger OssDsign patienterna det liv de förtjänar tillbaka. Företaget har en stark kommersiell närvaro i USA, Europa och utvalda asiatiska länder. OssDsigns aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar