OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019

OssDsigns VD Anders Lundqvist: “Sammanfattningsvis har det varit ett givande kvartal med mycket aktivitet då man sett de positiva effekterna av den betydande investeringen i den amerikanska organisationen och överföring av verksamheten till OssDsign USA Inc.

Juli - September i siffror:

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 836 TSEK (3 420).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -19 709 TSEK (-13 626).
 • Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-2,8).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 640 TSEK (-11 790).

Januari - September i siffror: 

 • Nettoomsättningen uppgick till 11 804 TSEK (9 044).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -55 379 TSEK (-39 231).
 • Resultatet per aktie var -3,8 SEK (-8,2)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -47 592 (-39 098).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet: 

 • Meddelande om avsikt att tilldela kontrakt mottogs från National Health Service (NHS) i Storbritannien.
 • Antalet nya kunder i USA ökade med 29%.
 • De första operationerna med CranioPlug genomförs i USA, Tyskland och Sverige.
 • OssDsign Cranial blir ersättningsberättigat i Frankrike och första ordern tecknad.
 • Positivt utfall av granskning och förnyelse av ISO-certifieringen.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets slut 

 • Kontrakt med UK National Health Service (NHS) bekräftat.
 • Som en del i den pågående överföringen från vår amerikanska huvuddistributör till OssDsign USA Inc har bolaget nu registrerats och listats som importör i USA av FDA.
 • Första kliniska erfarenheten av OssDsigns implantat på japanska patienter presenterades vid de japanska neurokirurgernas årsmöte i Osaka.
 • Nytt europeiskt patent för OssDsigns teknologi baserat på keramiskt material.
 • FDA-tillstånd erhålls för OssDsign Cranial PSI Accessories.
 • Uppdaterade data från uppföljning av utfallet av 670 skallkranioplastiker med OssDsign Cranial PSI i linje med tidigare publicerade artiklar om låg grad av komplikationer.

CertifiedAdviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2019 kl. 08:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Sammanfattningsvis har det varit ett givande kvartal med mycket aktivitet då man sett de positiva effekterna av den betydande investeringen i den amerikanska organisationen och överföring av verksamheten till OssDsign USA Inc.
Anders Lundqvist, VD OssDsign AB