• news.cision.com/
 • OssDsign AB/
 • OssDsign ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt i samband med nyemission om 151,3 MSEK

OssDsign ansöker om notering på Nasdaq First North och offentliggör prospekt i samband med nyemission om 151,3 MSEK

Report this content

Styrelsen i OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 5 500 000 aktier samt ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 27,50 SEK per aktie, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst 151,3 MSEK (”Erbjudandet”). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till 336 MSEK före Erbjudandet. I Erbjudandet har ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,6 MSEK, motsvarande 74 procent av Erbjudandet. Erbjudandet innefattar även en övertilldelningsoption (”Övertilldelningsoptionen”) om ytterligare högst 825 000 aktier, motsvarande cirka 22,7 MSEK, som kan komma att utnyttjas i händelse av ett stort intresse för Erbjudandet.

Styrelsen har, med anledning av nyemissionen, upprättat ett prospekt som idag, den 2 maj 2019, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget. OssDsign har även ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North med preliminärt första datum för handel den 24 maj 2019.

Bakgrund till Erbjudandet

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför innovativa implantat för förbättrad läkning och behandling av bendefekter. Grunden i Bolaget är ett patenterat biokeramiskt material som under läkningsprocessen omvandlas till benvävnad. OssDsign designar, tillverkar och säljer patientspecifika implantat för behandling av skador och defekter i skallen och ansiktet.

OssDsign har genomfört lyckade marknadsetableringar och noterat ett betydande intresse för Bolagets produkter som manifesteras i snabbt stigande försäljning över de senaste åren. OssDsign bedömer att det finns goda förutsättningar att etablera Bolagets patientspecifika implantat som standard vid behandlingar av skall- och ansiktsskador till följd av trauma, strålbehandling, tumörer, stroke eller medfödda defekter.

För att uppnå Bolagets målsättningar behöver betydande marknadssatsningar genomföras under de kommande åren och för att finansiera dessa har OssDsign beslutat genomföra det förestående Erbjudandet som vid full teckning tillför 139 MSEK efter transaktionskostnader.Det förestående Erbjudande och efterföljande notering vid Nasdaq First North skapar förutsättningar för OssDsign att tillvarata de tillväxtmöjligheter som Bolaget besitter och därmed över tid bygga betydande aktieägarvärden.

Kommentar från OssDsigns VD, Anders Lundqvist

OssDsign grundades med ambitionen att förbättra förutsättningarna för patienter med komplicerade bendefekter. Initialt har vi valt att fokusera på läkning av skelettskador i skallen och ansiktet där vi identifierat en särskilt utsatt patientgrupp där konkurrerande produkter brister och har hög komplikationsfrekvens. Vi har sett att våra implantat gör en stor skillnad för denna patientgrupp bland annat genom väsentligt lägre komplikationsnivåer och implantatens unika förmåga att omvandlas till patientens eget ben över tid. För närvarande befinner vi oss i en spännande tillväxtfas med fortsatt etablering på nyckelmarknader i Europa, USA och Asien framför oss.Vidare ser vi goda möjligheter att bredda användningen av vår teknologi till andra applikationsområden och patientgrupper med behov av bättre implantat. Genom den förestående nyemissionen tillförs vi långsiktiga strategiska ägare och betydande kapital för att genomföra satsningar som gör oss väl positionerade för en fortsatt stark tillväxt. Jag hoppas att vi får ditt förtroende och möjligheten att välkomna dig som ny aktieägare i OssDsign.

Erbjudandet i korthet

 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 27,50 SEK per aktie.
 • Erbjudandet innefattar en nyemission om högst 5 500 000 aktier, motsvarande en emissionslikvid om 151,3 MSEK före emissionskostnader och vid full teckning.
 • I syfte att tillgodose eventuell överteckning i Erbjudandet har styrelsen möjlighet att besluta om att emittera ytterligare högst 825 000 aktier, motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i Erbjudandet.
 • I det fall Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet och Erbjudandet fulltecknas kommer totalt 6 325 000 nya aktier i OssDsign emitteras, motsvarande cirka 34 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande.
 • Ett antal institutionella och privata investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder och Alto Invest, åtagit sig att sammanlagt teckna aktier till ett belopp om 111,6 MSEK, motsvarande 74 procent av Erbjudandet. Det utgår ingen ersättning för dessa teckningsåtaganden.
 • Ett prospekt med fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet offentliggörs idag den 2 maj 2019.
 • Beräknad första dag för handel med OssDsigns aktier på Nasdaq First North är den 24 maj 2019 under kortnamnet ”OSSD” och med ISIN-kod SE0012570448.
 • Utfallet planeras att offentliggöras omkring den 20 maj 2019 och beräknad likviddag är den 23 maj 2019.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandet är villkorat av att Nasdaq First Norths spridningskrav uppfylls samt att Erbjudandet inbringar minst 130 MSEK efter avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Erbjudandet är vidare villkorat av att inga händelser inträffar, av force majeure-karaktär, som bedöms kunna ha så väsentligt negativ inverkan på Bolaget, dess verksamhet eller affärsutsikter, att Erbjudandet är olämpligt att genomföra. Om ovanstående villkor inte uppfylls kan Erbjudandet komma att avbrytas. Ett eventuellt avbrytande av Erbjudandet kommer att meddelas genom pressmeddelande så snart som möjligt och senast den 17 maj 2019. För det fall Erbjudandet avbryts kommer varken leverans av eller betalning för aktier inom Erbjudandet att genomföras.

Aktiekapital och utspädning

Vid full teckning i Erbjudandet kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 12 233 168 aktier till 17 733 168 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 343 750,00 SEK från 764 573,00 SEK till 1 108 323,00 SEK, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 31 procent. 

I det fall även Övertilldelningsoptionen tecknas fullt ut kommer antalet aktier öka med ytterligare 825 000 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 51 562,50 SEK. Utspädningen från Övertilldelningsoptionen ensamt uppgår till cirka 4 procent. I det fall Erbjudandet tecknas fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer den totala utspädningen uppgå till 34 procent.

Tidplan

Teckningstid:                                3 - 17 maj 2019

Offentliggörande av utfall:                 20 maj 2019

Utskick av avräkningsnotor:              21 maj 2019

Likviddag:                                          23 maj 2019

Preliminär första dag för handel:       24 maj 2019

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ossdsign.com) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

I samband med Erbjudandet kommer Bolaget presentera vid följande tillfällen:

 • Aktiespararnas Aktiedag, Svenska Mässan i Göteborg, den 6 maj 2019
 • Aktiespararnas Aktiedag, Operaterrassen i Stockholm, den 14 maj 2019
 • Erik Penser Banks Bolagsdag, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, den 23 maj 2019
 • Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 i Stockholm, den 8 maj kl 12:00 och kl 18:00

Anmälan till Erik Penser Banks Bolagsdag görs till bolagsdag@penser.se. Anmälan till övriga presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se. Anmälan till Aktiespararnas presentationer görs på Aktiespararnas hemsida www.aktiespararna.se

Rådgivare

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. SV Ventures har agerat Co-Advisor i strategiska frågor till Bolaget i samband med Erbjudandet och Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Lundqvist, CEO, OssDsign AB

Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com 

Om OssDsign

OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet

Viktig information

Detta dokument har inte godkänts av någon myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och tillhandahålls på Bolagets hemsida. Distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller en del av detta, måste informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning till något erbjudande om köp av aktier, och det ska inte heller ske någon försäljning av de värdepapper som avses häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning, skulle kräva framtagande avytterligare prospekt eller andra erbjudandehandlingar eller inte skulle vara lagligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som avses häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper som avses häri erbjuds inte allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, helt eller delvis, direkt eller indirekt, till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA eller till någon annan jurisdiktion där distributionen eller utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar