Penser Access: OssDsign - Stark tillväxt i Q1’20

Report this content

Nettoomsättningen steg med 120 % i Q1’20 jämfört med föregående år, och var 52 % högre än i Q4’19, vilket bekräftar att den underliggande trenden är intakt efter ett Q4’19 som präglades av lägre tillväxt p g a logistikproblem och fördröjda beställningar i samband med årsskiftet. Till följd av covid-19 har OssDsign sett lägre orderingång, framför allt i inledningen av april, men påpekade dock i rapportpresentationen att detta till viss del har börjat vända. Vi räknar med en nedgång i Q2’20, med en återhämtning i H2’20, och lämnar våra helårsprognoser oförändrade efter den starka Q1’20-rapporten. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett nuvärde kring 40 kr per aktie, vilket är ett värde vi tror kan realiseras på ett par års sikt i takt med att tillväxten fortsätter och bolaget närmar sig positivt kassaflöde.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/ossd_20200514.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera