Compare-IT genomför riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen

Report this content

Compare-IT Nordic AB (”Compare-IT” eller “Bolaget”) har slutfört den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 28 oktober 2021 vilket senare godkändes av extra bolagsstämma den 29 november 2021 (”Företrädesemissionen”). I samband härmed genomförs, i enlighet med de garantiavtal som har upprättats och vad som tidigare kommunicerats, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 1,14 SEK per aktie, vilket kommunicerades genom offentliggörande av pressmeddelande från Bolaget den 21 december 2021.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som upprättats, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 29 november 2021, beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 266 219 aktier.

Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 1,14 SEK per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Compare-ITs aktie under teckningsperioden från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Compare-IT med 266 219 aktier till totalt 48 071 324 aktier, samt ökar aktiekapitalet med totalt 26 621,90 SEK till 4 807 132,40 SEK. Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till cirka 0,55 procent.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Compare-IT i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

 

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Jarl, VD

Telefon: 076 762 13 46     

E-post:  henrik.jarl@compare-it.se

 

Leif Liljebrunn, Styrelseordförande
Telefon: 0708-458052
E-post: leif.liljebrunn@compare-it.se

 

 

 

Compare-IT är ett Proptech bolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är styrsystemet Smart Homeline, där kompetens återfinns inom byggnadsautomation och lösningar för smarta hem. Bolaget verkar för bestående värden för fastighetsägaren, förvaltaren och boendeinnehavaren. Hela bolagets erbjudande, inklusive utveckling, tillverkning, försäljning och support sker utifrån huvudkontoret i Malmö.