Delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Nya order skapar ökad tillväxttakt

Perioden januari–september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 118 169 (126 844) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -84 353 (-28 958) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -62 131 (-48 366) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med 22 475 (-22 397) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,34 (-1,19) SEK

Kvartalet juli–september 2021

 • Nettoomsättningen ökade till 47 823 (32 285) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -22 785 (-17 000) TSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -12 339 (-30 180) TSEK. I resultatet ingår valutaomräkningar och finansiella transaktionskostnader med 10 527 (-13 044) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,55) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Order på Ovzon T6-terminaler från det amerikanska försvaret för användning vid flyginsatser
 • Ny order från Airbus UK
 • Order på 51 MSEK från det amerikanska försvaret
 • Senarelägger uppskjutningen av satelliten Ovzon 3 till Q2 2022
 • Riktad nyemission av aktier tillför bolaget cirka 238 MSEK

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Ovzon erhåller order på 16,5 MSEK för 50 stycken Ovzon T6-terminaler från det amerikanska försvaret.

Framtidsutsikter

 • Bolagets bedömning att omsättningen för 2021 blir högre än för 2020 kvarstår. Med Ovzon 3, som tas i drift 2022, räknar bolaget med att kunna öka omsättningen ytterligare.

Nyckeltal

Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Helår
TSEK 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 47 823 32 285 118 169 126 844 160 477
Rörelseresultat -22 785 -17 000 -84 353 -28 958 -48 284
Periodens resultat efter skatt -12 339 -30 180 -62 131 -48 366 -104 049
Resultat per aktie, SEK -0,26 -0,55 -1,34 -1,19 -2,52
Totalt kassaflöde 144 516 -70 368 268 146 220 747 -68 042
Soliditet, % 80 88 80 88 97
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 48,3 65,3 48,3 65,3 75,2

Nya order skapar ökad tillväxttakt

Under det tredje kvartalet har vi fortsatt positionera Ovzon som världsledande inom Satcom-as-a-Service. Det betyder att vi förser de marknader och kundsegment vi fokuserar på med en integrerad och  industriledande mobil satellitkommunikationslösning så att de ska kunna utföra sina tjänster och uppdrag globalt. Ovzon levererar en helhetslösning som inkluderar de minsta, lättaste, mest effektiva mobila satellitkommunikationsterminalerna, ett satellitnätverk med högsta prestanda och en oöverträffad service och support dygnet runt.

De nya affärer som Ovzon tagit under kvartalet bekräftar det ökade behovet av våra produkter och tjänster. De affärer vi gör i kombination med de partnerskap vi ingått och de initiativ vi tagit, visar att vi är på rätt väg, med ett ökat momentum i vår tillväxttakt. Vi har ett tydligt fokus där vi arbetar mycket nära våra kunder på samtliga marknader samt en robust plan och en progressiv strategi.
 

Ytterligare order representerar nästa steg för Ovzon

Under det tredje kvartalet tog vi flera nya order på sammanlagt 6,3 miljoner USD från det amerikanska försvaret, att jämföra med 3,8 miljoner USD under det andra kvartalet. Vi är stolta över det fortsatta starka och utökade förtroendet från denna nyckelkund och vi har som ambition att fördjupa och expandera samarbetet. Dessa beställningar gör det möjligt för det amerikanska försvaret att använda Ovzons Satcom-as-a-Service, vilket inkluderar våra nya och befintliga Ovzon terminaler på ännu fler platser globalt, med utökad funktionalitet och prestanda för både "On-the-Move" och "On-the-Pause”. Våra kunder är beroende av, och förlitar sig på, våra tjänster för att kunna genomföra sina uppdrag och vara verksamma på avlägsna platser över hela världen där infrastrukturen är obefintlig, opålitlig och när de måste ha en garanterad kommunikationslösning. Vår nya högpresterande och användarvänliga Ovzon T6-terminal har visat sig tillföra stort kundvärde. Vi fick under kvartalet också en ny order från vår partner Airbus UK avseende en ny kund i Storbritannien. Kontraktet startade i augusti, löper över 12 månader och innefattar vår end-to-end tjänst, inklusive den nya Ovzon T6-terminalen.

Det ställer självklart ökade krav på vår organisation att leverera på dessa nya kundkontrakt, men det innebär framför allt att vi skapat en solid plattform för tillväxt. Vi står nu inför en fas då vi kommer att producera och leverera, för bolaget, historiskt höga volymer av våra satellitkommunikationsterminaler. I enlighet med vår plan, implementerar vi under fjärde kvartalet en skalbar industriell process med erfarna partners för att säkerställa att vi uppnår den nya produktionskapaciteten.

Goda tillväxtmöjligheter oberoende av Ovzon 3

De nya orderna är en bekräftelse på vår relevans hos befintliga och nya kunder. De är en tydlig indikation på en fortsatt stark efterfrågan på vår helhetstjänst, även innan lanseringen av Ovzons nya satellit, Ovzon 3.

Som vi kommunicerade i augusti har vi tvingats att senarelägga uppskjutningen av Ovzon 3 till andra kvartalet 2022. Planen är att satelliten tas i drift i det fjärde kvartalet samma år. Senareläggningen är en konsekvens av brister i nyckelkomponenter och förseningar hos underleverantörer, som också påverkar färdigställandet av ett stort antal andra satelliter inom industrin. Förseningen påverkar inte Ovzons nuvarande affärer och leveranser till befintliga eller nya kunder. Till dess att Ovzon 3 är i drift har vi goda möjligheter att fortsätta i denna ökade försäljningstakt. Vi har sedan tidigare strategiskt säkrat leasad satellitkapacitet på satelliterna IS-37 och IS-39. Dessa satelliter levererar bra prestanda. Detta hjälper oss också att positionera Ovzon 3 som en satellit med helt banbrytande prestanda och teknologi avseende datahastighet, dataöverföringskapacitet i kombination med snabb och enkel användbarhet.

Stärkta finanser uppbackat av starka investerare

Under kvartalet stärktes den finansiella ställningen ytterligare genom en riktad nyemission om 238 miljoner SEK. Detta stärker givetvis vår finansiella flexibilitet. Det innebär också att vi kan accelerera vår marknadspenetration av vårt globala service-erbjudande och fortsätta bredda vårt försäljnings- och distributionsnätverk. Det skapar också utrymme för nya innovationer genom pilotprojekt samt utveckling av nya produkter och tjänster.

I början av september erhöll Ovzon utmärkelsen "The Company To Watch Award" av branschorganisationen Mobile Satellite Users Association (MSUA). Det var ett stort erkännande från hela industrin, våra kunder och våra partners att våra dedikerade medarbetare dagligen utvecklar och levererar unika och värdeskapande teknologilösningar. Våra kunders behov och den fortsatt snabba teknikutvecklingen inspirerar och motiverar oss till att vara agila i allt vi gör. Vi kommer fortsätta att öka hastigheten och samtidigt vara precisa och leveranssäkra när vi nu transformerar Ovzon till ett globalt industriföretag.

Under resterande delen av 2021 kommer Ovzons fokus fortsatt vara att leverera och supportera på det vi redan sålt. Vi kommer också arbeta metodiskt för att skapa nya affärer, skala upp vår leveransförmåga och därmed positionera Ovzon som en global de facto-standard för Satcom-as-a-Service.

Jag är övertygad om att den efterfrågeökning vi har sett bara är början. Med vår unika Satcom-as-a-Service-lösning till krävande och lojala kunder runt om i världen är vi väl positionerade. Vi vet att våra kunder värdesätter Ovzon högt och vi vet vad som krävs för att lyckas.

Vår bedömning är att marknaden för satellitkommunikationstjänster, som kräver hög mobilitet och prestanda, fortsatt kommer att växa och utvecklas positivt och att vår omsättning 2021 blir högre än 2020.
 

Per Norén, VD Ovzon

Denna information är information som Ovzon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt (EU) 596/2014 marknadsmissbruksförordningen. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom kontaktpersonerna nedan, vid den tidpunkt som Ovzon ABs (publ) nyhetsdistributör Cision har angett, efter publicering av detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Norén, Verkställande Direktör, pno@ovzon.com, +1 206 931 7232

Johan Brandt, Finansdirektör, jbr@ovzon.com,
+46 (0)703 693300