• news.cision.com/
 • OX2/
 • OX2 avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

OX2 avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, I HELA ELLER DELAR, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER ANNAT LAND TILL JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIG LAG.

OX2 AB (publ) ("OX2" eller "Bolaget"), en ledande europeisk utvecklare av förnybar energi och den största utvecklaren av landbaserad vindkraft i Europa[1], offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en börsintroduktion av sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Noteringen” eller ”Erbjudandet”). Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Bolaget och befintliga aktier i Bolaget som erbjuds av Huvudägarna genom den Säljande Aktieägaren (båda enligt definitionen nedan).

OX2:s styrelse och ledning, tillsammans med Bolagets huvudägare, Peas Industries AB (”Peas”), Altor Fund V (No. 1) AB och Altor Fund V (No. 2) AB (tillsammans ”Altor” och tillsammans med Peas, "Huvudägarna"), anser att Erbjudandet och Noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt och viktigt steg i OX2:s framtida utveckling. Erbjudandet är avsett att accelerera tillväxt i linje med Bolagets strategi genom att öka Bolagets finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas. Dessutom förväntas Erbjudandet och Noteringen stärka investerare och affärspartners medvetenhet om Bolagets verksamhet och öka intresset för OX2:s tjänster samt ge Bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna. Huvudägarna, Peas och Altor, avser att fortsätta att ha ett betydande ägande och vara engagerade aktieägare i Bolaget även efter Erbjudandet och kommer därmed att fortsätta bidra till Bolagets framtida utveckling.

Nasdaq Stockholm AB har gjort bedömningen att OX2 uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Premier Growth Market. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel för Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, inklusive att Bolaget lämnar in en sådan ansökan och uppfyller spridningskravet. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen att genomföras under de kommande månaderna.

Paul Stormoen, OX2:s VD

”Det här är en mycket spännande dag för oss alla på OX2. En notering av OX2 är ett naturligt steg i resan för att fortsätta leda övergången till förnybar energi i Europa. Noteringen av OX2 förväntas även öka medvetenheten om Bolaget och stärka vårt varumärke bland relevanta intressenter både i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att ta nästa steg i vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare i OX2.”

Johan Ihrfelt, styrelseordförande i OX2

”OX2 har haft en mycket stark tillväxt sedan 2004 och är i dag ett av Europas ledande bolag i arbetet med omställningen till en hållbar energisektor. Bolaget befinner sig nu i nästa fas av geografisk expansion med en omfattande projektutvecklingsportfölj och flera förnybara teknologier. Styrelsen bedömer att OX2 är väl lämpad för en publik marknad och kan därigenom dra fördelar av de möjligheter som en noterad miljö erbjuder.”

Petter Samlin, partner på Altor och styrelseledamot i OX2

”OX2 har en viktig roll att spela i den pågående omställningen till renare energi. Sedan starten av vårt partnerskap har vi varit mycket imponerade av bolaget, ledningen och alla anställda. Vi tror att detta nästa steg är rätt väg för bolaget för att ytterligare accelerera tillväxten och vi ser fram emot att arbeta nära OX2 för att stödja deras fortsatta tillväxtresa som en betydande aktieägare.”

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet kommer att bestå av nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget och aktier som erbjuds av ett bolag indirekt ägt av Huvudägarna (den “Säljande Aktieägaren”). Erbjudandet är uppdelat i två delar:

• Erbjudande till allmänheten i Sverige; och

• Erbjudande till institutionella investerare i Sverige och i utlandet

Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att riktas (i) till vissa institutionella investerare utanför USA med stöd av Regulation S enligt den vid var tid gällande US Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") och (ii) inom USA, enbart till ”kvalificerade institutionella köpare” (Eng. qualified institutional buyers, "QIBs") i enlighet med Rule 144A enligt U.S. Securities Act.

Erbjudandet förväntas omfatta en kombination av befintliga aktier i Bolaget, som erbjuds av den Säljande Aktieägaren, och nyemitterade aktier i Bolaget, om totalt cirka 3,3 MDSEK. Erbjudandet förväntas tillföra OX2 en bruttolikvid om cirka 1,8 MDSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet och de resterande cirka 1,5 MDSEK kommer att användas till att återbetala befintliga finansiella åtaganden inom koncernen. OX2 avser att använda nettolikviden från Erbjudandet till att öka Bolagets finansiella flexibilitet för att främja ytterligare tillväxt. Efter Erbjudandet förväntas OX2 ha en nettokassa om cirka 2,4 MDSEK[2] baserat på Bolagets finansiella information per den 31 mars 2021. Bolaget har även ingått ny finansiering som vid tidpunkten för noteringen främst kommer att bestå av en outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 MDSEK i flera valutor med Danske Bank. Huvudägarna (Peas och Altor) kan också besluta att sälja ytterligare befintliga aktier i Bolaget. Peas och Altor kommer att behålla en betydande majoritet av sina respektive innehav och kommer att kvarstå som engagerade aktieägare samt fortsätta att bidra till Bolagets framtida utveckling.

Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att ingå i det prospekt som förväntas publiceras i samband med Erbjudandet. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på OX2:s hemsida, www.OX2.com.

Efter Noteringen avser OX2 att inom tolv månader genomföra ett listbyte till Nasdaq Stockholm.

Om OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare.[3] Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien[4], Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK.

OX2 säkrar mark för att möjliggöra utveckling och leverans av nyckelfärdiga vind- och solkraftsparker, samt förvärvar och vidareutvecklar projekt som redan har initierats av andra utvecklare. Bolaget äger inte energiproduktionstillgångar utan säljer färdiga projekt till finansiella och industriella investerare, större företag samt energiproducenter. Per 31 mars 2021 uppgick OX2:s projektutvecklingsportfölj till cirka 17 GW, som består av land- och havsbaserad vindkraft samt solenergiteknik spridd över Bolagets geografiska marknader. Dessutom erbjuder Bolaget tekniska och kommersiella förvaltningstjänster till projekt som OX2 har utvecklat och sålt samt till projekt som utvecklats av tredje part.

Finansiell översikt

Följande tabell visar utvalda nyckeltal för OX2:

Jan–Mar 2021 Jan–Mar 2020 2020 2019 2018
Nettoomsättning, MSEK 1 003 503 5 201 4 906 4 136
Nettoomsättningstillväxt, % 99,5 % 38,2 % 6,0 % 18,6 % 92,1 %
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 25 104 416 371 363
Rörelsemarginal (EBIT marginal), % 2,5 % 20,7 % 8,0 % 7,6 % 8,8 %
Justerad avkastning på sysselsatt kapital, % (RTM) 46,5 % 65,7 % 61,1 % 78,8 % 112,7 %
Sålda projekt, MW 109 201 329 488 172
Projektutvecklingsportfölj, MW 16 617 10 517 12 661 4 570 2 165

En mer omfattande beskrivning av OX2:s historiska finansiella information kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av OX2.

Styrkor och konkurrensfördelar

OX2 anser sig ha ett antal styrkor och konkurrensfördelar, vilka Bolaget bedömer har bidragit till den positiva historiska utvecklingen och som förväntas möjliggöra en framtida förmåga att uppnå långsiktiga strategiska och finansiella målsättningar. Dessa inkluderar följande:

 • Den växande marknaden för förnybar energi drivs av flera positiva trender

OX2 är verksamt på marknaden för förnybara energikällor, en marknad som står inför ytterligare strukturell tillväxt till följd av en kombination av flera megatrender, nämligen minskande teknologikostnader, starkt politiskt och samhälleligt stöd, ständigt ökande investerarintresse, utfasning av icke förnybara energikällor och repowering av nuvarande installerad kapacitet samt en stark efterfrågan som stöds av den pågående elektrifieringen av slutanvändningen för energi.

 • En av de ledande utvecklarna av förnybar energi i Europa och en sann pionjär i sektorn

Under perioden 2014 till 2020 har OX2 utvecklat och sålt mer landbaserad vindkraft än någon annan marknadsaktör[5], samtidigt som OX2 har varit banbrytande på den europeiska marknaden för förnybar energi med en rad betydande bedrifter sedan dess grundande. Norden är ledande i övergången till förnybar energi och OX2 är väl positionerat för att dra nytta av en rad färdigheter från över 16 års erfarenhet i denna marknad när Bolaget expanderar geografiskt.

 • Kombination av en beprövad renodlad affärsmodell och väsentliga konkurrensfördelar

OX2 är en renodlad utvecklare av förnybar energi placerad i en central position i värdekedjan som spelar en viktig roll i att identifiera, möjliggöra och initiera byggnation av förnybara energitillgångar. Kombinationen av OX2:s affärsmodell och flera viktiga särskiljande egenskaper, bekräftas av en stark historik och positionerar Bolaget för att dra nytta av ytterligare strukturella tillväxtmöjligheter på sina marknader.

 • Attraktiv 17 GW projektutvecklingsportfölj diversifierad över flera teknologier och marknader

Bolaget har de senaste åren framgångsrikt ökat sin projektutvecklingsportfölj från cirka 2 GW vid slutet av 2018 till cirka 17 GW per den 31 mars 2021. Projektutvecklingsportföljen är fördelad på totalt 72 projekt hänförligt till både land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft och finns utspridda över OX2:s geografiska marknader, med fokus på Sverige, Finland och Polen.

 • Hög tillväxtpotential driven av förvärv och egenutveckling

OX2 fyller kontinuerligt på sin portfölj genom egenutveckling av projekt (eng. greenfield) och förvärv av projekträttigheter. Nya projekt identifieras genom OX2:s egna system som övervakar tusentals projekt inom förnybar energi och genom att nyttja Bolagets egna M&A-team bestående av cirka 20 personer. OX2:s förvärvskapacitet demonstreras av att Bolaget förvärvade cirka 5,3 GW mellan 2018 och 31 mars 2021.

 • Lång historik av självfinansierad lönsam tillväxt, stabila kassaflöden och attraktiv avkastning

Från 2018 till 2020 har OX2:s nettoomsättning ökat från 4 136 MSEK till 5 201 MSEK vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 12 % med en EBIT-marginal om 9 %, 8 % respektive 8 % under 2018, 2019 och 2020. OX2 har en affärsmodell som innebär en låg kapitalbindning vilket har bidragit till att Bolaget under räkenskapsåren 2018–2020 genererade en genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital om cirka 84 %. OX2 har vidare självfinansierats sedan grundandet 2004.

 • Stark team- och företagskultur

OX2 består av ett mycket erfaret team av experter med en demonstrerad historik av framgångsrik utveckling av förnybar energi. Under både 2019 och 2020 tilldelades OX2 priset ”Best Managed Companies of Sweden” sponsrat av Deloitte i samarbete med Nasdaq.

En mer omfattande beskrivning av OX2:s viktigaste styrkor kommer att inkluderas i det prospekt som förväntas publiceras av OX2.

Finansiella mål

Tillväxt

Bolagets mål är att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om:

 • mer än 500 MW i genomsnitt per år under 2021–2022,
 • mer än 1 500 MW i genomsnitt per år under 2023–2024, och
 • på medellång sikt mer än 2 000 MW per år.

Lönsamhet

OX2:s mål är att uppnå en rörelsemarginal om 10 % på medellång sikt. Vissa år kan rörelsemarginalen tillfälligt påverkas av ökade rörelsekostnader för att ytterligare accelerera Bolagets tillväxt.

OX2:s mål är ett skapa ett årligt rörelseresultat om 2,5 MDSEK på medellång sikt.

Utdelningspolicy

Bolaget ser betydande möjligheter att återinvestera genererade kassaflöden i värdeskapande tillväxtmöjligheter och förväntas därför inte att föreslå någon utdelning på kort sikt.

Om Peas Industries

Peas Industries är idag aktivt på flera av de marknader där det finns möjlighet att göra mest positiv skillnad; en förnybar energisektor, cirkulär avfallshantering samt en långsiktigt hållbar matproduktion. På Peas Industries drivs vi av att bygga meningsfulla och lönsamma bolag som förenar människors behov med omsorg om vår planet. Vårt yttersta mål är att skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska. Peas Industries huvudkontor ligger i Stockholm. Omsättningen uppgick 2020 till 5 460 MSEK. För mer information besök www.peas.com.

Om Altor

Familjen av Altor-fonder har rest cirka 8.3 MDEUR sedan start. Fonderna har investerat över 5 MDEUR i fler än 75 bolag. Altor är specialiserat på att investera i och utveckla medelstora bolag, huvudsakligen i Norden, genom aktivt ägande med ambitionen att bygga långsiktigt värde genom tillväxt och operativa förbättringar. Exempel på nuvarande och tidigare innehav är Dustin, Eleda, Piab, Meltwater, RevolutionRace och Trioworld. Vänligen besök altor.com för mer information.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Carnegie Investment Bank AB (publ) är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (”Joint Global Coordinators”) i samband med Erbjudandet. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är Joint Bookrunners (”Joint Bookrunners” och tillsammans med Joint Global Coordinators ”Managers”) i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget och Huvudägarna. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Östlund

Acting Head of Communications OX2

Tel. +46 709 10 01 59

mikael.ostlund@ox2.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 07.20 CEST den 3 juni 2021.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i OX2 i någon jurisdiktion, varken från OX2 eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller inbjudan avseende att teckna eller förvärva värdepapper i Bolaget och utgör inget prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). Pressmeddelandet har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Erbjudandet som avses i detta pressmeddelande får endast lämnas genom ett prospekt och en potentiell investerare ska inte fatta ett investeringsbeslut baserat på annan information än vad som framgår av ett sådant prospekt.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Erbjudandet får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier, vilken inte har verifierats av Joint Global Coordinators eller Joint Bookrunners. Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners agerar för Bolagets räkning i samband med Erbjudandet och inte för någon annans räkning och är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls dess kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Erbjudandet. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egenundersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga ("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på OX2s aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att OX2s aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i OX2s aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende OX2s aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende OX2s aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

 

[1] Enligt WindEuropes rapport Wind energy and economic recovery in Europe (okt 2020) byggde OX2 flest landbaserade vindkraftverk i Europa mellan 2014 och fram till tredje kvartalet 2020.

[2] Före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

[3] Enligt WindEuropes rapport Wind energy and economic recovery in Europe (okt 2020) byggde OX2 flest landbaserade vindkraftverk i Europa mellan 2014 och fram till tredje kvartalet 2020.

[4] OX2:s verksamhet i Spanien består av ett kompetensnav avseende solkraft, men OX2 har inga pågående eller planerade projekt i landet.

[5] Enligt WindEuropes rapport Wind energy and economic recovery in Europe (okt 2020) byggde OX2 flest landbaserade vindkraftverk i Europa mellan 2014 och fram till tredje kvartalet 2020.