Hartwall-konsernens omsättning och rörelsevinst växer snabbt

DELÅRSRAPPORT 1/2000 HARTWALL-KONSERNENS OMSÄTTNING OCH RÖRELSEVINST VÄXER SNABBT * Omsättning 163,9 MEUR (+34,3 %) * Rörelsevinst 19,4 MEUR (+78,9 %) * Resultat före extraordinära poster och skatter 17,7 MEUR (+79,9 %) * Resultat per aktie 0,15 euro (+52,2 %) * Sammanlagd försäljning ökade med 41 % till 368,1miljoner liter Hartwallkoncernens omsättning ökade under den första tredjedelen av år 2000 med 34 % jämfört med motsvarande period i fjol. Omsättningsökningen beror i synnerhet på Baltic Beverages Holding AB:s (BBH) kraftiga volymtillväxt. Även BBHs omsättning i euro ökade som följd av att kursutvecklingen för BBHs centrala valutor, och i synnerhet den ryska rubeln, utjämnats. BBH bedriver affärsverksamhet i de baltiska länderna, Ryssland och Ukraina. Omsättningen för Hartwalls verksamhet i Finland ökade med 7,7 % till 86,3 MEUR. Koncernens rörelsevinst, 19,4 MEUR, ökade med 79 % till 11,8 % av omsättningen. Även ökningen i rörelsevinst var till största delen BBHs förtjänst. Som en följd av valutakursutvecklingen försvagades inte de i lokala valutor rapporterade rörelsevinstökningarna av omräkningsdifferenser i samma utsträckning som tidigare. Resultatet per aktie ökade med 52 %. För att trygga BBHs tillväxt och för att finansiera centraliseringsinvesteringen av produktions- ock lagerfunktionerna i södra Finland höjdes aktiekapitalet i april genom nyemission av 5,0 miljoner A- aktier till priset 14,50 euro. I Finland torde marknadstillväxten bli rätt anspråkslös på grund av fjolårets höga jämförelsetal. Produktgrupperna med tillväxtpotential är enligt vår uppfattning cidern, läskedryckerna och mineralvattnen. BBHs kraftiga tillväxt under årets början har möjliggjorts av totalmarknadens tillväxt samt av BBHs större produktions- och distributionskapacitet. Då branschens säsongvariationer och totalmarknadens utveckling under slutet av året beaktas samt de tillväxtmöjligheter BBHs nuvarande kapacitet ger, torde tillväxten under återstoden av året bli långsammare jämfört med tillväxttakten under redovisningsperioden. Koncernens rörelsevinst för hela året torde öka jämfört med föregående år, förutsatt att inga betydande valutakursförsämringar sker jämfört med situation under denna redovisningsperiod, och att väderleksförhållande under sommarsäsongen är normala. Skatterna torde öka. I fjol erhöll bolaget skattelättnader i Ryssland och i detta skede är det inte klart huruvida sådana kommer att erhållas. Nettoresultatet förväntas vara på fjolårets nivå. Koncernens investeringar både i Finland och inom BBHs verksamhetsområde torde överstiga fjolårets nivå. I Finland fortsätter byggnadsinvesteringarna i anslutning till centraliseringen av produktions- och lagerfunktionerna i södra Finland. För att trygga fortsatt tillväxt fortsätter BBH sina produktionskapacitetsökande investeringar samt utvecklandet av distributionssystemen. Helsingfors den 30 maj 2000 Oyj Hartwall Abp Styrelsen VERKSAMHETSMILJÖN UTVECKLADES GYNNSAMT Under redovisningsperioden fortsatte den positiva nationalekonomiska utvecklingen i Finland. Detta återspeglades dock inte på bryggeri- och läskedrycksindustrin, vars försäljningsmängd inte ökade jämfört med föregående år. Inom BBHs verksamhetsområde skedde den förutspådda stabiliseringen av verksamhetsmiljön. I synnerhet i Ryssland har den ekonomiska utvecklingen stött bryggeriindustrins tillväxt, som under redovisningsperioden var fortsatt kraftig (+33 %). Även i Ukraina har marknaden ökat (+38 %) medan tillväxten i de baltiska länderna varierat mellan 11 % i Estland och 19 % i Litauen. OMSÄTTNINGEN ÖKADE KRAFTIGT Hartwallkoncernens omsättning ökade under redovisningsperioden med 34,3 procent till 163,9 MEUR (122,0). Den mest betydande enskilda omsättningsökande faktorn var BBHs kraftiga volymtillväxt, 74 %, vars värde i euro, trots de försvagade medelkurserna för de viktigaste valutorna, ökade med 85 % till 77,6 MEUR (41,9). Av tillväxten var företagsköpens andel under 10 %-enheter. Omsättningen för Hartwalls verksamhet i Finland ökade med 7,7 % till 86,3 MEUR (80,1). Förändringarna i försäljningsstrukturen samt prishöjningarna ökade omsättningen med cirka 6 %. Försäljningsmängden var på fjolårets nivå. Hartwa-Trades andel av omsättningsökningen var cirka 2 %. Omsättningens fördelning, MEUR 1-4/2000 1-4/1999 Förändring, % 1-12/1999 Hartwall 86,3 80,1 7,7 276,4 BBH (50 %) 77,6 41,9 85,1 190,6 Totalt 163,9 122,0 34,3 467,0 RÖRELSEVINSTEN ÖKADE 79 % Koncernens rörelsevinst för januari-april ökade till 19,4 MEUR (10,8) eller med 78,9 % jämfört med fjolårets siffra. Samtidigt steg rörelsevinstens andel av omsättningen till 11,8 % mot 8,9 % året innan. Rörelsevinstens fördelning, MEUR 1-4/2000 1-4/1999 Förändring, % 1-12/1999 Hartwall 3,8 3,4 11,6 27,0 BBH /50 %) 15,6 7,4 109,5 49,6 Totalt 19,4 10,8 78,9 76,6 BBHs rörelsevinst fördubblades till 15,6 MEUR (7,4) och dess andel av omsättningen ökade med 2,3 %-enheter till 20,1 % (17,8). Rörelsevinsten för verksamheten i Finland var 3,8 MEUR (3,4), vilket var 11,6 % mer än året innan. Rörelsevinstens andel av omsättningen var 4,4 procent (4,2). De faktorer som bidragit till BBHs förbättrade lönsamhet är ökad försäljning samt lägre enhetskostnader, vilka uppnåtts tack vare effektivare verksamhetsmodeller, samt de genomförda prishöjningarna. Rörelsevinsten belastas dock av att ryska rubelns och ukrainska hrivnans externa värde i förhållande till att medelkurserna försvagats, den förra devalverades med 7 % och den senare med 24 %. Å andra sidan uppkom inte i betydande grad omräkningsdifferenser í driftskapital, eftersom rubelns bokslutskurs var i linje med 1999-års bokslutskurs. Rörelsevinsten i Finland belastas främst av ökade marknadsföringskostnader föranledda av lanseringen av det egna cidervarumärket samt organisations- och apparatkostnader i samband med cold drink-affärsverksamheten. Nettofinansieringskostnaderna ökade som följd av att nettoskuldnivån och räntenivån i medeltal var något högre än i fjol. Kostnaderna i anslutning till emissionen har direkt bokförts som minskning av eget kapital. Koncernens resultat före extraordinarie poster och skatter ökade med 79,9 % till 17,7 MEUR (9,8). Då skattelättnader som ifjol erhölls i Ryssland inte upprepades, ökade skatterna oproportionerligt jämfört med resultatet före skatter och var på normal nivå. Koncernens nettoresultat efter minoritetsandelar ökade med 53,3 % till 9,3 MEUR (6,1). Resultatet per aktie ökade med 52,2 % till 0,15 euro (0,10). STÄRKT EGET KAPITAL Koncernens bruttoinvesteringar för redovisningsperioden var 46,2 MEUR (50,5). Av detta var andelen för verksamheten i Finland 10,8 MEUR (23,7) och för BBH 35,4 MEUR (26,7). I Finland var de mest betydande objekten logistikcentralen i Lahtis samt försäljnings- och dispenserutrustning för drycker. Av BBHs investeringar hänförde sig 6,1 MEUR till företagsköp och 29,1 MEUR till verksamheten. De i slutet av redovisningsperioden genomförda emissionerna stärkte det egna kapitalet med 72,8 MEUR brutto. Som en följd av emissionerna steg soliditeten till 55,9 % (46,6). På motsvarande sätt sjönk skuldsättningsgraden till 33,1 % (55,7) medan nettoskulden i slutet av redovisningsperioden var 128,7 MEUR (140,1). KONCERNENS STRUKTUR Under redovisningsperioden medtogs som ny enhet i BBH-koncernen bryggeriet Pikra, som är beläget i Krasnojarsk i Ryssland. BBHs ägarandel är 50 %. Under redovisningsperioden har BBH inte ökat sina ägarandelar i sina bryggerier. BBH har i koncernbokslutet konsoliderat sina bryggerier enligt den s.k. monetary@non-monetary -metoden. I de baltiska länderna har man övergått till den sedvanliga metoden varvid resultaträkningen omvandlas till räkenskapsperiodens medelkurs och balansräkningen till räkenskapsperiodens avslutskurs. Som utgångsvärden har använts balansvärdena per 31.12.1999. STARK UTVECKLING AV KONSERNENS FÖRSÄLJNING Hartwallkoncernens sammanlagda försäljning under perioden januari-april var 368,1 miljoner liter (261,8 milj.l.). BBH står för tillväxten, och bolagets försäljning ökade med 74 %. milj.l. förändr.-% Finland 108,0 +2 % Export och duty-free 10,4 -13 % BBH (50 %) 249,7 +74 % Sammanlagt 368,1 +41 % Hartwall Upcider översiktsperiodens succé Med en totalmarknadsandel på 45,0 procent (44,6 %) bibehöll Hartwall under årets början positionen som Finlands ledande aktör i bryggeribranschen. Hartwall var marknadsledare både i segmentet för alkoholhaltiga drycker (marknadsandel 45,4 %) och i segmentet för icke-alkoholhaltiga drycker (marknadsandel 44,5 %). Bryggeribranschens sammanlagda försäljning under perioden januari-april bibehölls på fjolårets nivå och var sammanlagt 240,9 miljoner liter (240,2 milj.l.). Hartwall stärkte sin position i synnerhet i cidersegmentet; försäljningen ökade med 85,5 procent till 4,1 miljoner liter. Hartwall Upcider, som bolaget lanserade vid årsskiftet, har under sina första fyra försäljningsmånader uppnått en marknadsandel på 30,8 %. Under samma period ökade branschens ciderförsäljning med 18,5 procent. Även tillväxten för Hartwalls läskedrycksproduktgrupp fortsatte. Hartwalls andel av läskedrycksmarknaden i Finland var 43,5 %. Marknadsandelen för Hartwalls egna läskedrycksvarumärken var under årets början 23,6 % och för PepsiCo Inc:s produkter 19,9 %. Inalles sålde Hartwall 38,2 miljoner liter läskedrycker (36,8 milj.l.). I mineralvattensegmentet ökade Hartwall sin marknadsandel till 49,9 procent (46,7 %). Hartwalls mineralvattenförsäljning uppgick till sammanlagt 8,8 miljoner liter (7,7 milj.l.). Med en marknadsandel på 46,6 procent bibehöll Hartwall positionen som Finlands största ölbryggare, trots att marknadsandelen under januari-april sjönk med 1,6 %-enheter. Under samma period minskade ölkonsumtionen i vårt land med 1,8 %. Under årets början sålde Hartwall 54,6 miljoner liter öl (57,6 milj. l.). Long drink-marknaden i Finland minskade under årets början med 5,3 %. Hartwall bibehöll sin marknadsledarposition i denna produktgrupp med en marknadsandel på 58,4 procent. I siffran ingår Cool Drinks Internationals produkter som marknadsförs av Hartwall. Hartwall lanserade i mars en ny 0,3 liters glasflaska avsedd för läskedrycker och mineralvatten. Flaskan säljs i första hand i restauranger, caféer, i hotellens minibarer samt i partiaffärer. Den nya flaskan är en återfyllbar returflaska. Oyj Hartwall Abp och Schweppes International Limited har förnyat sitt samarbetsavtal gällande tillverkningen, marknadsföringen och försäljningen av Schweppes' mixers i Finland. Det nya avtalet är i kraft till och med utgången av år 2004. Schweppes-produkternas andel av Hartwalls läskedrycksförsäljning är cirka 2 procent. BBHs kraftiga volymökning fortsatte Baltic Beverages Holding AB:s (BBH) kraftiga volymutveckling fortsatte under januari-april. BBHs sammanlagda försäljning ökade med 74 procent till 499 miljoner liter (287 milj.l.). Av totaltillväxten är företagsköpens andel av tillväxten under 10 %-enheter. Under perioden januari-april sålde BBH 485 miljoner liter öl (279) och 14,7 miljoner liter (8,0) mineralvatten och läskedrycker. BBH stärkte sin position på samtliga marknader förutom i Estland. Samtidigt upplevde ölmarknaderna en kraftig tillväxt inom hela BBHs verksamhetsområde. I Ryssland ökade försäljningsvolymen med 77 procent till 397 miljoner liter. Under samma period växte ölmarknaden i Ryssland med 33 %. BBHs marknadsandel av den ryska ölmarknaden är 25 % (20 %). Försäljningen av Baltikas i fjol lanserade Medovoe-öl, som tappas på PET-flaska, var fortsatt god. En annan faktor som positivt påverkat BBHs försäljning i Ryssland är det nya, effektiva och heltäckande distributionssystemet som är under utveckling och som delvis tagits i bruk. I Ukraina var BBHs sammanlagda försäljningsvolym 46 miljoner liter (20,4 milj.l.). Bolagets marknadsandel steg till 17 procent (13 %). Marknaden i Ukraina ökade med 38 procent. Den operativa affärsverksamheten för BBHs bryggerier i Ukraina omorganiserades; organisationen är centraliserad. Kolos-bryggeriets namn har ändrats till Lvivska Pivovarnia. I mars ingick BBH ett samarbetsavtal med PepsiCo Inc gällande tappning, försäljning och distribution av Pepsis produkter i Ukraina. Samarbetet inleddes 1.4.2000 och det drar nytta av BBHs riksomfattande distributionsnätverk varvid bolagets position på den ukrainska dryckesmarknaden stärks. BBH och Pepsi Inc. har sedan den 1.1.2000 samarbetat i de baltiska länderna. I Baltikum ökade BBHs sammanlagda försäljningsvolym från 42 miljoner liter till 56 miljoner liter. Även i de baltiska länderna har ölmarknaden vuxit under början av året: Estland 11 %, Lettland 14 % och Litauen 19 %. BBHs marknadsandel i Estland var 48 % (50 %), i Lettland 46 % (42 %) och i Litauen 41 % (32 %). Investeringarna för att förnya bryggerierna har fortsatt i ryska Pikra och Chelyabinskpivo samt i ukrainska Lvivska Pivovarnaya. Kapacitetsökande investeringsprogram genomförs i ryska Tulskoye Pivo, Yarpivo och Baltika- Don. För tappning av läsk och mineralvatten, avsedda för den baltiska marknaden, installeras en ny linje för plastflaskor på lettiska Aldaris- bryggeriet. PERSONAL I Hartwallkoncernens tjänst fanns i medeltal 5 711 personer (4 491). I siffran ingår 50 % av BBHs personal. Hartwalls andel exklusive BBH var 1 311 personer ( 1 312). I BBHs tjänst (100 %) fanns i medeltal 8 799 personer (6 358). 30.4.2000 30.4.1999 Förändring Hartwall 1 348 1 356 -8 BBH ( 100 %) 8 952 6 475 2 477 ORDINARIE BOLAGSSTÄMMANS BESLUT Oyj Hartwall Abp:s ordinarie bolagsstämma, som sammankom den 29.3.2000 beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utbetala 1,00 mk (0,90 mk) per A-aktie och 0,97 mk (0,88 mk) per K-aktie. Stämman omvalde styrelsens medlemmar. Som ny styrelsemedlem invaldes bergsrådet Björn Mattsson. Även revisorerna omvaldes. Bolagsstämman beslöt att de aktier som finns på bolagets gemensamma värdeandelskonto skall säljas för aktieägarnas räkning. Bolagsstämman gav även styrelsen fullmakt att fatta beslut om höjning av aktiekapitalet genom en eller flera nyemissioner sålunda att man vid nyemissionen kan teckna högst 6 000 000 nya aktier. AKTIER OCH AKTIEKAPITAL Bolaget genomförde i april två nyemissioner uppdelade i två skeden, så att det senare skedet genomfördes först i början av maj. Aktiekapitalet höjdes i april med inalles 1 004 780 euro genom emission av 5 023 900 nya A- aktier till priset 14,50 euro per aktie, varvid aktiekapitalet höjdes med 72,8 MEUR brutto. I det första skedet riktade styrelsen med stöd av bolagsstämmans fullmakt 4 000 000 aktier till inhemska och utländska institutionella investerare. I emissionen ingick även en option om rätt att teckna 300 000 tilläggsaktier. I den andra nyemissionen riktades 1 100 700 A-aktier med stöd av den extraordinarie bolagsstämmans beslut den 20.4. till Pripps Ringnes AB. Bolaget godkände den 20 april teckningar för 1 023 900 aktier och resterande 76 800 aktier den 3 maj, då även den ovannämnda optionen gällande tilläggsaktierna godkändes. Godkännandet av aktieteckningarna i det andra skedet, sammanlagt 376 800 aktier, ökade bolagets aktiekapital i maj med ytterligare 75 360 euro, vilket höjer bolagets aktiekapital med 5,5 MEUR brutto. Efter genomförda aktieemissioner har styrelsen fullmakt att fatta beslut om höjning av aktiekapitalet genom nyemission med högst 1 700 000 aktier. Efter nyemissionerna i april var A-aktierna per 30.4.2000 inalles 58 173 900 till antalet, representerande en lika stor rösträtt. Antalet K-aktier förblev oförändrat varvid aktieserierna tillsammans uppgick till 65 573 900 aktier och motsvarande rösträtt till 206 173 900 röster. Under redovisningsperioden omsattes 2 863 409 aktier till ett värde av 50,0 MEUR, vilket motsvarar 5,3 % av det totala antalet A-aktier. Aktiens kurs varierade mellan 14,15 och18,60 euro och var som högst den 3.4.2000 och som lägst den 28.1.2000. Medelkursen var 16,40 euro och avslutskursen på bokslutsdagen16,40 euro. Av antalet A-aktier var 35,0 % (31,5) i utländsk ägo vid redovisningsperiodens utgång. Antalet aktionärer var 7 236 (9 022). KONCERNENS UTSIKTER INFÖR SLUTET AV ÅRET I Finland torde marknadstillväxten bli rätt anspråkslös på grund av fjolårets höga jämförelsetal. Produktgrupperna med tillväxtpotential är enligt vår uppfattning cidern, läskedryckerna och mineralvattnen. BBHs kraftiga tillväxt under årets början har möjliggjorts av totalmarknadens tillväxt samt av BBHs större produktions- och distributionskapacitet. Då branschens säsongvariationer och totalmarknadens utveckling under slutet av året beaktas samt de tillväxtmöjligheter BBHs nuvarande kapacitet ger, torde tillväxten under återstoden av året bli långsammare jämfört med tillväxttakten under redovisningsperioden. Koncernens rörelsevinst för hela året torde öka jämfört med föregående år, förutsatt att inga betydande valutakursförsämringar sker jämfört med situation under denna redovisningsperiod, och att väderleksförhållande under sommarsäsongen är normala. Skatterna torde öka. I fjol erhöll bolaget skattelättnader i Ryssland och i detta skede är det inte klart huruvida sådana kommer att erhållas. Nettoresultatet förväntas vara på fjolårets nivå. Koncernens investeringar både i Finland och inom BBHs verksamhetsområde torde överstiga fjolårets nivå. I Finland fortsätter byggnadsinvesteringarna i anslutning till centraliseringen av produktions- och lagerfunktionerna i södra Finland. För att trygga fortsatt tillväxt fortsätter BBH sina produktionskapacitetsökande investeringar samt utvecklandet av distributionssystemet. KONCERNENS RESULTATRÄKNING MEUR 2000 % 1999 % 1999 % 1-4 kk 1-4 kk 1-12 kk Omsättning 163,9 100,0 122,0 100,0 467,0 100,0 Övriga rörelseintäkter 2,0 1,2 0,7 0,6 6,5 1,4 Rörelsekostnader 130,3 79,5 100,5 82,4 357,4 76,5 Avskrivningar 16,3 9,9 11,4 9,3 39,5 8,5 Rörelsevinst 19,4 11,8 10,8 8,9 76,6 16,4 Finansiella intäkter och -1,7 -1,0 -1,0 -0,8 -3,5 -0,8 kostnader Resultat före 17,7 10,8 9,8 8,1 73,1 15,7 extraordinära poster Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat före skatter 17,7 10,8 9,8 8,1 73,1 15,7 Skatter -4,8 -2,9 -2,0 -1,7 -15,4 -3,3 Minoritetsandel -3,5 -2,1 -1,7 -1,4 -11,8 -2,5 Resultat 9,3 5,7 6,1 5,0 45,9 9,8 Bruttoinvesteringar 46,2 50,5 125,2 Personal i medeltal 5 711 4 491 5 341 Resultat/aktie, euro 0,15 0,10 0,76 Balansräkningens 696,1 539,9 614,4 slutsumma Bestående aktiva 434,4 356,5 393,4 Rörliga aktiva 261,7 183,4 220,9 Eget kapital 324,0 200,4 245,1 Minoritetsandel 64,9 51,0 55,4 Obligatoriska 5,1 7,9 5,9 reserveringar Latent skatteskuld 16,1 15,9 16,0 Långfristigt främmande 100,9 61,1 63,0 kapital Kortfristigt främmande 185,2 203,5 229,0 kapital Eget kapital /aktie, euro 5,30 3,30 4,03 Soliditet, % 55,87 46,58 49,00 Gearing, % 33,10 55,70 47,20 ANSVARSFÖRBINDELSER MEUR 30.4.2000 30.4.1999 31.12.1999 Givna panter och ansvarsförbindelser för egna skulder Fastighetsinteckningar 53,95 44,25 53,72 Inteckningar i arrenderätt 2,37 2,37 2,37 Maskiner 48,51 4,73 45,83 Varulager 0,94 0,05 0,86 Företagsinteckningar 25,23 25,23 25,23 Totalt 131,00 76,63 128,01 Givna panter och ansvarsförbindelser för övriga Borgensförbindelser ledning - - - aktieägare 0,03 0,03 0,03 intressebolag 6,68 2,69 6,36 övriga 2,00 2,10 2,04 Återköpsansvar 1,51 1,30 1,85 Totalt 10,23 6,12 10,26 Leasingansvar Fastighetsleasingansvar följande år 1,80 1,58 1,61 resterande ansvar 5,48 5,72 4,29 Övrigt leasingansvar *) följande år 8,01 6,51 7,55 resterande ansvar 17,00 13,64 16,55 Återköpsansvar 1,28 1,33 1,30 Totalt 33,57 28,78 31,30 Summa 174,80 111.54 169,55 *) Övrigt leasingansvar ingår i främmande kapital koncernens balansräkning Derivativavtal 30.04.2000 Valutabaserade fordringar totalt 39,3 Miljoner euro har säkrats med valutaderivativavtal. Valutaderivativavtalens kurs- och räntedifferenser har periodiserats i mellanbokslutet. Personalen i genomsnitt har räknats som medeltal av anställd personal i slutet av månaden. Resultat/aktie = resultat efter finansiella poster./. (EPS), euro minoritetsandel./. skatter emissionskorrigerat antal aktier i genomsnitt under räkenskapsperioden Skatterna har räknats enligt gällande skattesatser för räkenskapsperioden. Eget kapital /aktie, = eget kapital euro emissionskorrigerat antal aktier på bokslutsdagen Soliditet, % = eget kapital + minoritetsandel balansräkningens slutsumma ./. erhållna förskott Gearing, % = räntebärande främmande kapital ./. kassa eget kapital + minoritetsandel Uppgifterna i delårsrapporten är oreviderade. Ytterligare information: VD Jussi Länsiö, tel. (09) 540 2328 Ekonomidirektör Markku Sirén, tel. (09) 540 2384 Avsändare: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund informationschef tel. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise. wiklund@hartwall.fi Distribution: HEX Oy Centrala media http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00030/bit0002.pdf

Dokument & länkar