Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

FÖRSTA KVARTALET

 • Koncernens intäkter uppgick till 112 (178) MSEK
 • EBITDA uppgick till 460 (117) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 288 (-48) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,55 (-0,43) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Bolagsstämma i PA Resources stödde styrelsens förslag att inte låta bolaget gå i likvidation.
 • PA Resources begärde ytterligare uppskov av räntebetalningar och temporär dispens från finansiella kovenanter.
 • PA Resources ansökte om företagsrekonstruktion den 26 mars som sedan beviljades av Stockholms Tingsrätt den 27 mars.
 • Obligationsägarmötet den 31 mars blev inställt.
 • Gunvor Group verkställde säkerhet ställd för RBL-lånet och som ett resultat av detta överfördes bolagets tillgångar i Ekvatorialguinea till Gunvor.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Gunvor Group meddelade PA Resources sin avsikt att inte bidra med ny finansiering.
 • Gunvor Group lämnade in ansökan om konkurs i PA Resources den 7 april och återkallade sedan ansökan den 15 april.
 • Ett borgenärsammanträde hölls den 15 april varvid Stockholms tingsrätt beslutade att rekonstruktionen skulle fortsätta till och med den 29 juni.
 • PA Resources senarelade publiceringen avårsredovisningen och årsstämman till 24 juni respektive 28 juli.
 • Jerome Schurink avgick som ledamot och ordförande för styrelsen i PA Resources AB. Philippe Probst utsågs till tillförordnad ordförande.
 • PA Resources har nått en överenskommelse med sina långivare gällande finansieringen för 2015.
 • PA Resources har lämnat in en begäran om förlängd företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader.

FINANSIELLA NYCKELTAL

jan-mar Helår
2015 2014 2014
Genomsnittlig produktion, fat/dag 3 400 3 400 3 100
Intäkter, MSEK 112 178 603
EBITDA, MSEK 460 117 -481
EBITDA marginal, % 412% 66% -80%
Rörelseresultat, MSEK 426 74 -2 667
Periodens resultat, MSEK 288 -48 -2 957
Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,55 -0,43 -26,13

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Kv 2 (januari-juni)                         17 juli 2015
Årsstämma 2015                                              28 juli 2015
Delårsrapport Kv 3 (januari-september)               28 oktober 2015
Bokslutskommuniké (januari-december)              3 februari 2016

KONTAKT

För frågor angående rapporten, kontakta:
Tomas Hedström, CFO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

Mark McAllister, President and CEO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

OFFENTLIGGÖRANDE
Informationen i denna delårsrapport är sådan som PA Resources ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 juni 2015 kl 08:00 CET.

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar