PA Resources vidtar åtgärder för att säkra likviditeten och kallar till obligationsägarmöten

PA Resources AB (”PA Resources”, ”Bolaget”) meddelar att det har initierat åtgärder för att bibehålla likviditeten fram till att en långsiktig finansieringsplan kan presenteras och till följd av det har Bolaget idag kallat till ett obligationsägarmöte för bolagets NOK-obligationer och inlett ett skriftligt förfarande för SEK-obligationerna. PA Resources arbetar aktivt för att ta fram en finansieringsplan för 2015 och framåt som adresserar såväl det fortsatta investerings-programmet som Bolagets skuldsituation.

  • Avsaknaden av synbara framsteg för godkännandena i Tunisien medför att upprättandet av en långsiktig finansieringsplan för 2015 och framåt måste skjutas upp i väntan på de relevanta godkännandena
  • Bolaget föreslår innehavarna av NOK- och SEK-obligationerna att acceptera att räntebetalningarna som förfaller i oktober 2014 skjuts upp till den 5 april 2015
  • Bolaget har ingått en villkorad överenskommelse med dess största långivare och aktieägare, Gunvor Group, om att obetald ränta tillsammans med kommande räntebetalningar på de säkerställda kreditfaciliteterna till och med den 31 mars 2015 betalas i form av utökning av lånebeloppen. Överenskommelsen är villkorad av obligationsägarnas medgivande av förslaget ovan 
  • Likviditetsbevarande åtgärder som kan vidtas utan att negativt påverka pågående verksamhet eller framtida värden på projekten har påbörjats
  • Resultatet av PA Resources första heltäckande oberoende rapport över reserver och betingade resurser, bekräftar till stora delar PA Resources interna bedömningar av volymer och värden
  • Förslaget till obligationsinnehavarna möjliggör fortsatt arbete med de pågående investerings- och utvecklingsplanerna med målet att ta 35 mmboe av betingade resurser netto fram till produktion med start 2017. En betydande summa eget kapital kommer att behövas i den fullständiga finansieringsplanen, som inte kan färdigställas förrän klarhet har skapats gällande godkännandena i Tunisien

-         Ledning och styrelse är av åsikten att de föreslagna förändringarna i villkoren för obligationerna kombinerat med lösningen för räntebetalningarna på de säkerställda kreditfaciliteterna och andra likviditetsbevarande åtgärder ger oss den nödvändiga tiden för att förbereda och genomföra en långsiktig finansieringsplan som blir så bra som möjligt för alla intressenter när klarhet har erhållits i situationen i Tunisien, säger Mark McAllister, VD på PA Resources.

Bakgrund

Under de senaste åren har PA Resources kämpat med att övervinna problem som härstammar från beslut tagna flera år tillbaka, särskilt den misslyckade investeringen i Azuritefältet som har resulterat i betydande förluster för bolaget och har lett till de nuvarande finansiella svårigheterna. Under 2013 och 2014, har bolaget med sin nya ledning vidtagit ett flertal åtgärder för att minska risken i bolagets verksamhet samt den finansiella risken, samtidigt som arbetet med bolagets tillgångsportfölj har gjort framsteg. Aktiviteterna inkluderar:

  • Emitterat 815 miljoner SEK i nytt eget kapital under 2013
  • Tagit fram utvecklingsplaner för viktiga tillgångar
  • Slutfört utfarmningar på bolagets tillgångar i Danmark och Kongo samt det avtal om utfarmningar i de tunisiska offshore-tillgångarna som väntar på godkännanden
  • Genomfört en tredjepartsgranskning av reserver och betingade resurser gjord av den oberoende konsultfirman ERC Equipoise (”ERCE”)

Som tidigare kommunicerats och i enlighet med de planer som presenterades i samband med aktieemissionen och obligationsemissionen 2013, arbetar PA Resources med att fastställa en finansieringsplan för 2015 och framåt. Planen täcker de stora investeringar som krävs för att realisera värdena på tillgångsportföljen. Det är bolagets bedömning att en betydande summa nytt eget kapital krävs för att finansiera de planerade verksamheterna från 2015 och framåt och styrelsen bedömer att PA Resources skuldsituation måste adresseras vid genomförandet av finansieringsplanen.

Omfattningen av finansieringsplanen är beroende av utfallet av processen för myndighetsgodkännandena i Tunisien, som gäller Bolagets utfarmning till EnQuest plc och en förlängning av Bolagets Zaratlicens, vilken inkluderar Zarat- och Elyssafälten. På grund av betydelsen av de tillgångar godkännandena gäller, är det Bolagets åsikt att det inte går att genomföra en aktieemission förrän ytterligare klarhet erhållits i Tunisien. Under tiden undersöker Bolaget olika sätt att bibehålla likviditeten och har agerat för att göra det utan att störa pågående verksamhet eller framtida värde på tillgångarna.

Sent under september och tidigt i oktober har Bolaget fastställda räntebetalningar på (i) rörelsekapitalkrediten (”WCF”), (ii) det säkerställda lånet (”RBL”), (iii) NOK-obligationen och (iv) SEK-obligationen (tillsammans ”Räntebärande Skulder”) uppgående till totalt 22 miljoner USD, av vilka 21 miljoner USD gäller räntebetalningar på Bolagets obligationer (uppdelade 7 miljoner USD och 14 miljoner USD på NOK-obligationen respektive SEK-obligationen). Givet den aktuella likviditetspositionen, har Bolaget inte möjlighet att betala dessa räntor kontant och förslår därför att alla räntebetalningar på de Räntebärande Skulderna skjuts upp.

Bolaget har nått en överenskommelse med dess största långivare och aktieägare, Gunvor Group, för den kommande räntebetalningen på rörelsekapitalkrediten och det säkerställda lånet. Enligt överenskommelsen accepterar Gunvor att hela den obetalda räntan (om totalt 1 miljon USD) tillsammans med framtida räntebetalningar till och med mars 2015 kommer att betalas genom att skuldbeloppet på lånen ökas med räntesumman. Överenskommelsen är villkorad av att innehavarna av SEK- och NOK-obligationerna accepterar de föreslagna ändringarna

Bolagets ledning och styrelse är av åsikten att ett genomförande av förslaget är det bästa för alla PA Resources intressenter. Godkännande av de föreslagna ändringarna ger Bolaget den tid som behövs för att förbereda och genomföra en långsiktig finansieringsplan när klarhet om processen för myndighetsgodkännandena i Tunisien har erhållits.

Översikt över utestående obligationer och räntebärande lån

PA Resources har för närvarande två obligationslån utestående, en senior icke-säkerställd obligation om 675 miljoner NOK som förfaller i april 2016 och en senior icke-säkerställd obligation om 750 miljoner SEK som förfaller i mars 2016. Obligationerna har räntesatser om 12,25 respektive 13,50 procent. I tillägg till dessa, har Bolaget 85 miljoner USD och 28 miljoner USD, sammantaget motsvarande 803 MSEK, utestående till Gunvor Group i ett säkerställt lån och en rörelsekapitalkredit. Dessa förfaller i mars 2015 respektive december 2015 och båda har en räntesats om 7,50 procent.

Förslag till obligationsägarna

Istället för att betala räntebeloppen på obligationerna kontant på ränteförfallodagen, föreslår Bolaget att de räntebetalningen som förfaller i oktober skjuts upp till den 5 april 2015 och att det uppskjutna räntebeloppet ger rätt till ytterligare ränta till samma räntesatser som de respektive obligationerna (det vill säga 12,25 procent på NOK-obligationen och 13,50 procent på SEK obligationen.)

Förslaget till obligationsägarna finns beskrivet mer i detalj i dokumentet i kallelsen till obligationsägarmötet. Kallelsen kommer att tillhandahållas för alla obligationsinnehavare i NOK- och SEK-obligationerna genom respektive tillitsman och obligationsägare kan rösta genom ombud på det sätt som beskrivs i kallelsedokumentet. Obligationsägarmötet gällande NOK-obligationerna kommer att hållas den 3 oktober 2014 och det skriftliga förfarandet gällande SEK-obligationerna avslutas samma dag. Bolaget har anlitat Pareto Securities och Swedbank Norway som finansiella rådgivare.

Oberoende granskning av reserver och resurser

PA Resources har givit ERCE i uppdrag att genomföra en oberoende tredjepartsbedömning av Bolagets reserver och betingade resurser per den 30 juni 2014. Historiska reservrapporter har gjorts baserat på en kombination av interna, operatörs- och tredjepartsbedömningar och ERCE:s granskning är Bolagets första oberoende reservrapport som omfattar alla tillgångar. Granskningen är nu i slutskedet och bolaget planerar att släppa en summering av rapporten senast (samma ändring i Eng)tillsammans med sin delårsrapport för tredje kvartalet den 29 oktober 2014. Preliminära siffror indikerar totala 2P reserver om 6,8 mmbbl och totala 2C betingade reserver om 26,6 mmbbl + 220 bcf (endast gas från kolväten) genom hela portföljen. Det totala oriskade NPV10 av 2P+2C är uppskattat till 587 miljoner USD. Alla siffror är föremål för slutgiltig bekräftelse, men inga större förändringar förväntas. Mera detaljer om reserver, betingade resurser och 2P+2C NPV10 värdering visas i presentationen som finns på PA Resources webbsida (www.paresources.se).

Granskningen som genomförts av ERCE har i stora drag bekräftat Bolagets uppskattningar av utvinningsbara volymer från de viktigaste produktions- och utvecklingstillgångarna. Som en del av revisionen har Zarats flytande kolväten omkategoriserats från reserver till betingade resurser eftersom fältutvecklingsplanen är under omarbetning.

Ytterligare detaljer finns I den presentation som finns tillgänglig på Bolagets webbsida (www.paresources.se).

Stockholm, 18 september 2014

PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta:

Tomas Hedström
PA Resources AB
Tel: +46 (0)8 545 211 50
E-post: ir@paresources.se

Pareto Securities Fixed Income
Oslo: +47 22 87 87 70
Stockholm: +46 8 402 5223

Swedbank Fixed Income:
Oslo: +47 2311 6253
Stockholm: +46 8 700 95 12

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri är inte föremål för något erbjudande och därmed kommer inte några värdepapper att registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Kopior av detta pressmeddelande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion som skulle kräva att ytterligare legala eller regulatoriska åtgärder vidtas.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt. PA Resources uppfattning är att informationen i detta pressmeddelande i rimlig utsträckning är korrekt, fullständig och inte vilseledande.

Swedbank Norway och Pareto Securities företräder PA Resources och ingen annan i samband med obligationsägarmötena som omnämns häri och kommer inte att vara ansvariga gentemot någon annan än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras respektive klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationslånen eller förslagen till obligationsägarna och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande.

Varken Swedbank Norway eller Pareto Securities åtar sig något som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Swedbank Norway och/eller Pareto Securities, eller å deras vägnar, i samband med PA Resources, obligationsägarmötena, obligationslånen och förslagen till obligationsägarna, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.

I enlighet därmed frånsäger sig Swedbank Norway och Pareto Securities i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som de annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta pressmeddelande, kallelsen till det relevanta obligationsägarmötet och den information som hänvisas till däri, i dess helhet. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande inte inträffar.

PA Resources AB (publ) är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 049 MSEK för helåret 2013. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.00 den 18 september 2014.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar