Bokslutkommuniké Pallas Group AB(publ)

Styrelsen och VD´n för Pallas Group AB vill härmed lämna finansiell rapport för bolaget gällande Q4. Rapporten finns att läsa och att ladda hem på bolagets hemsida.

  • EBITDA för perioden uppgick till 9,8 Mkr (10,9 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -6,0 Mkr (4,5 Mkr).
  • Amorteringarna under perioden uppgick till 6,2 Mkr (7,2 Mkr).
  • Resultatet härleds till största del av nedskrivningen av M/S Pallas Ocean samt den svaga torrlastmarknaden.
  • Fokuserad satsning på avancerade bunkringsfartyg.
  • Påbörjad avveckling av torrlastfartygen.

Resultat i korthet Q4 HELÅR
2013/2014 2012/2013 2013/2014 2012/2013
Nettoomsättning, Mkr 13,5 9,0 51,6 35,6
EBITDA 1,4 3,0 9,8 10,9
Rörelseresultat, Mkr -9,3 1,3 -6,0 4,5
Resultat efter finansiella poster, Mkr -11,5 0,1 -11,3 0,8
Resultat efter skatt, Mkr* -11,7 -0,2 -11,5 0,6
Resultat per aktie, kronor -0,68 -0,01 -0,67 0,03
Rörelsemarginal, % -68,9 14,4 -11,6 12,6
Soliditet, exkl. minoritet, % 3,4 11,1 3,4 11,1


…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-13 50 28

Pallas Group AB(publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger tre fartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

www.pallasgroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar