HALVÅRSRAPPORT 1 – RÄTTELSE

Pallas Group AB publicerar härmed rättelse och kompletterande information till det PM som distribuerades idag kl 0830.
Nedan följer den huvudsakliga och mest väsentliga informationen utifrån rapporten.
Rapporten i sin helhet finns att ladda ned från bolagets hemsida samt är bifogad i detta PM.

  • EBITDA för perioden uppgick till 7,5 Mkr (7,0 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3,6 Mkr (3,8 Mkr).
  • Amorteringarna under perioden uppgick till ca 3 Mkr (3 Mkr).
Resultat i
korthet
 
Januari - juni                Helår
KONCERN 2018 2017 2017
Nettoomsättning, Mkr 17,8 23,1 42,5
EBITDA 7,5 7,0 14,2
Rörelseresultat, Mkr 3,6 3,8 7,4
Resultat efter finansiella poster, Mkr 2,4 2,4 4,6
Resultat efter skatt, Mkr 2,4 2,4 4,2
Resultat per aktie, kronor 0,14 0,14 0,24
Rörelsemarginal, % 20,2 16,5 17,4
Soliditet, exkl. minoritet, % 23,9 19,2 21,6

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 Augusti 2018 kl.15:30 CET. 

…………………………………………………………………………………….

För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028  
fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Taggar: