KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I PALLAS GROUP AB (PUBL)

Report this content

Aktieägarna i Pallas Group AB (publ), org. nr 556712-3038, kallas härmed till extrastämma den 26 augusti 2019 kl. 09.00 på bolagets kontor med adress Hälleflundragatan 12, 426 58 Västra Frölunda. Registrering till stämman börjar kl. 08.30. 

Anmälan 

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken per den 20 augusti 2019, dels anmäla sitt deltagande per post till adressen Hälleflundragatan 12, 426 58 Västra Frölunda (märk brevet ”Extra stämma 2019”) eller per e-post till adressen info@pallasgroup.se senast den 20 augusti 2019. 

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden. 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett per den 20 augusti 2019. 

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.pallasgroup.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling. 

Förslag till dagordning 

  1. Stämman öppnas; 
  2. Val av ordförande vid årsstämman; 
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
  4. Val av en eller två justeringsmän; 
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad; 
  6. Godkännande av dagordning; 
  7. Val av styrelse 
  8. Beslut om justeringsbemyndigande; 
  9. Stämmans avslutande. 

Beslutsförslag  

7. Val av styrelse 

Föreslås för tiden intill slutet av nästa årsstämma val av följande styrelseledamöter:  
Jesper Starander (nyval), Per Wåhlin (nyval) och Glenn Renhult (nyval).


Fiskebäck i augusti 2019 

…………………………………………………………………………………….

 

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019 kl. 1630 CET.

För ytterligare information kontakta Koncernchef Jesper Starander: jesper.starander@sesab.net

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Taggar:

Dokument & länkar