KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2018 I PALLAS GROUP AB (PUBL)

Pallas Group AB (publ) höll torsdagen den 28 juni 2018 kl. 9.00 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets vinst om 1 532 680 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 28 534 962 kronor, ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik Johansson och Karl-Erik Johansson. Styrelsen omfattar således tre styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter. Till styrelsens ordförande utsågs Fredrik Johansson.

Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Fredrik Waern till bolagets revisor.

Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emission ska ske på marknadsmässiga villkor baserad på det bedömda marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten med eventuellt avdrag för sådan marknadsmässig rabatt som styrelsen bedömer fordras för att emissionen ska kunna genomföras.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antal aktier som konvertering ska kunna ske till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser om aktieantal vid full teckning, full konvertering respektive fullt utövande av optionsrätter.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier och/eller aktierelaterade instrument utan att behöva sammankalla bolagsstämma.

Skälen till att kunna avvika från aktieägarnas generella företrädesrätt är att sådan flexibilitet torde underlätta bolagets eventuella expansionsmöjligheter och kapitalanskaffning samt att en eventuell ägarspridning till följd därav bedöms vara till fördel för bolaget och dess nuvarande aktieägare.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.pallasgroup.se).

 
Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 Juni 2018 kl.15:00 CET.

  
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq OMX First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 551

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar