Pallas Group AB (publ) ansöker om konkurs till Göteborgs Tingsrätt

Report this content

Styrelsen för Pallas Group AB (publ) ("Pallas" eller "Bolaget") har idag beslutat att inlämna en ansökan om konkurs den 29 oktober 2019 eftersom Bolaget har blivit insolvent. Konkursansökan omfattar också det svenska dotterbolaget Pallas Shipping AB. Övriga bolag inom koncernen omfattas inte av ansökan.
Den omedelbara orsaken till insolvensen är att bolagets affärsbank har skriftligen meddelat bolaget om en notice of Default samt inkommit med en betalningsuppmaning till koncernen på samtliga krediter.

Bolagets styrelse och huvudägare har under en längre tid haft en dialog med bolagets affärsbank för att försöka hitta en framkomlig väg i syfte att på bästa sätt kunna avyttra bolagets två (2) fartyg under ordnade former och därefter kunna tillföra bolaget en ny vinstdrivande verksamhet genom ett eventuellt företagsförvärv. Emellertid har det visat sig att det inte är möjligt att avyttra fartygen idag på grund av den höga skuldsättning som dessa för tillfället besitter och mot bakgrund av detta så finner styrelsen nu ingen annan möjlighet än att ansöka om konkurs för Pallas Group AB (publ) och dess dotterbolag Pallas Shipping AB.


Bolaget har under en längre tid haft stora lönsamhetsproblem och både jag och övriga styrelseledamöter har under de senaste veckorna utvärderat alla tänkbara alternativ för att undvika en konkurs, men storleken på bolagets kapitalbehov bedöms idag vara allt för stor för att kunna genomföra en lyckad kapitalanskaffning för att säkerställa en framtida drift för koncernen då verksamheten är i behov av 25 - 30 Mkr i nytt rörelsekapital.

Mot bakgrund av detta och därtill invägt den stora osäkerhet som idag finns inom shipping branschen så har vi därför beslutat att det inte är till förmån för bolagets aktieägare att driva verksamhet vidare. Vår förhoppning är nu istället att bolagets konkursförvaltare kan avyttra båda fartygen och därefter kunna återbetala bolagets kreditgivare och förhoppningsvis även bolagets aktieägare, säger Glenn Renhult, styrelseordförande i Pallas Group AB (publ).

Jag vill avsluta med att tacka vår kära personal för deras stora arbetsinsatser under alla dessa år inom Pallas koncernen och jag vill även utrycka ett stort tack till alla våra samarbetspartners, leverantörer, banker, Nasdaq och slutligen till våra aktieägare, utan er alla så hade det inte varit möjligt att bedriva verksamheten till idag, avslutar Glenn Renhult, styrelseordförande i Pallas Group AB (publ).

Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq North Growth Market. Antalet aktieägare är cirka 700 stycken. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, tel: 08-503 015 50.

Fiskebäck i oktober 2019

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 kl. 1100 CET.

    
För ytterligare information kontakta Koncernchef Jesper Starander:
jesper.starander@sesab.net eller tfn: +46(0) 31 12 00 56


Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq North Growth Market den 7 juli 2010 och har cirka 700 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550

Taggar:

Dokument & länkar