Pandox AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2002

Förvaltningsintäkterna för första halvåret 2002 minskade med 1,5 procent jämfört med föregående år och uppgick till 279,9 (284,3) Mkr. Avvikelsen förklaras av en svagare hotellmarknad samt intäktsbortfall från sålda fastigheter. För jämförbara enheter minskade intäkterna 2,5 procent.
Driftsöverskottet uppgick till 232,3 (237,0) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, blev 9,5 (9,7) procent.
Finansnettot uppgick till 86,2 Mkr (-89,7).
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter, uppgick till 97,4 (102,7) Mkr vilket är en minskning med 5,3 Mkr. Kassaflödet uppgick till 129,4 (129,8) Mkr.
 
"Pandox strategi har haft avsedd effekt. Kombinationen av aktivt ägande, god kvalitet på hotellfastighetsportföljen och ett utvalt marknadssegment har begränsat nedgången i intäkter och resultat medan kassaflödet ligger i nivå med föregående år " säger Anders Nissen, VD Pandox AB.
 
Utsikter
Hotellkonjunkturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera på grund av osäkerheten i omvärlden. Efter den kraftiga nedgången under hösten 2001 har hotellmarknaden nu gått in i ett mer normalt lågkonjunkturmönster.
Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar dock fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget.
Pandox resultat efter de första sex månaderna ligger i linje med tidigare lämnad helårsprognos vilket innebär att prognosen om ett resultat, före skatt och exklusive engångsintäkter om 200 Mkr står fast.
 
Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

För ytterligare information: <!-- hugin-supplied --><br> Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02 <!-- hugin-supplied --><br> Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53 <!-- hugin-supplied --><br> Bifogas: Delårsrapport i sin helhet <!-- hugin-supplied --><br>

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 146 hotell med cirka 32 700 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera