Pandox AB (publ) delårsrapport januari–september 2021

Report this content

Stark återhämtning under kvartalet

Juli–september 2021

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 652 (630) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 11 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 553 (531) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 15 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till 22 (-39) MSEK
 • EBITDA uppgick till 550 (456) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 270 (194) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 1,45 (1,06) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 321 (-103) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -9 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,73 (-0,56) SEK
 • Per 30 september 2021 uppgick likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter till 4 202 MSEK, jämfört med 4 377 MSEK per 30 juni 2021
 • Den 23 augusti utsåg Pandox styrelse Liia Nõu till vd. Liia Nõu har varit Pandox CFO sedan 2007 och tillförordnad vd sedan den 21 maj 2021
 • Per 31 augusti omklassificerades Maritim Hotel Nürnberg till Operatörsverksamhet 

Januari–september 2021

 • Intäkter från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 774 (1 829) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 2 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Fastighetsförvaltning uppgick till 1 485 (1 540) MSEK. Ökningen för jämförbara enheter var 3 procent justerat för valutakurseffekter
 • Driftnettot från Operatörsverksamhet uppgick till -48 (-104) MSEK
 • EBITDA uppgick till 1 347 (1 321) MSEK
 • Cash earnings uppgick till 517 (531) MSEK
 • Cash earnings per aktie uppgick till 2,81 (2,91) SEK
 • Periodens resultat uppgick till 351 (-1 103) MSEK, vari ingår orealiserade värdeförändringar avseende Förvaltningsfastigheter om -465 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,91 (-5,98) SEK


Kommentar från vd Liia Nõu

God återhämtning i intäkter och resultat
Hotellefterfrågan ökade på samtliga Pandox marknader i det tredje kvartalet med stöd av ett starkt inhemskt fritidsresande och ett ökat affärsresande. De underliggande drivkrafterna bakom efterfrågeökningen var en hög ekonomisk aktivitetsnivå, avvecklade myndighetsrestriktioner och en ökad vaccinationsgrad.

Sammantaget ökade Pandox totala intäkter och driftnetto med 18 respektive 17 procent jämfört med tredje kvartalet 2020. För jämförbara enheter var ökningen 25 respektive 24 procent justerat för valutakurseffekter. Huvuddelen av Pandox intäkter utgjordes av kontrakterade minimihyror och fasta hyror i Fastighetsförvaltning. Bidraget från omsättningsbaserade hyror och intäkter från Operatörsverksamhet ökade i takt med att beläggningsgraden stärktes.

Beläggningsgraden för jämförbara enheter i affärssegmenten Fastighetsförvaltning och Operatörsverksamhet uppgick till cirka 55 (37) respektive 39 (22) procent i det tredje kvartalet.

Aktivt ägande och stark finansiell ställning
Pandox är en aktiv hotellfastighetsägare som rör sig över hela värdekedjan. I linje med det aktiva ägandet tog Pandox den 31 augusti över driften av tidigare Maritim Hotel Nürnberg då hyresavtalet löpte ut. Ett renoveringsprogram om cirka 20 MEUR för att uppgradera och ompositionera hotellet med avsikt att skapa betydande värdetillväxt har nu påbörjats. Ett ytterligare exempel är h27 i Köpenhamn, ett hotell som Pandox renoverat och ompositionerat i egen regi, och som per 1 oktober hyrts ut till Motel One under ett nytt attraktivt omsättningsbaserat hyresavtal med garanterad minimihyra. Sammantaget visar dessa exempel hur vår affärsmodell kan skapa värde även under en pandemi.

Pandox finansiella ställning är fortsatt stark med en belåningsgrad om 49,6 procent och likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter om 4 202 MSEK per 30 september 2021. Refinansieringar om motsvarande 1 920 MSEK genomfördes i kvartalet och återstående förfall 2021 förväntas refinansieras i närtid.

En hotellmarknad på fastare grund
Hotellmarknaden i inhemska och regionala städer utvecklades bäst även i det tredje kvartalet. Sett till länder var Storbritannien åter den klarast lysande stjärnan men de nordiska länderna, särskilt Danmark, utvecklades också väl och beläggningsgraden i nordiska regionstäder närmade sig 2019 års nivåer*. Mot slutet av kvartalet var beläggningsgraden i danska regionstäder till och med högre än motsvarande period 2019. Utvecklingen i Tyskland var också positiv men landets mer försiktiga hållning rörande restriktioner begränsade ökningen i efterfrågan jämfört med många andra länder. Attraktiva fritidsdestinationer som till exempel Lübeck noterade dock rekordhög efterfrågan.

Under oktober har fritidsefterfrågan i hotellmarknaden som helhet, framförallt på helger, legat kvar på goda nivåer samtidigt som affärsefterfrågan på veckodagar ökat ytterligare. En viktig förklaring är den påbörjade återöppningen av arbetsplatser och kontor samt att publik- och deltagarbegränsningar för idrottsevenemang, möten och events mildrats eller helt tagits bort, vilket är särskilt positivt för större städer. Totalt sett vilar nu hotellmarknaden på en fastare grund.

Fasindelad återhämtning med olika utvecklingsnivåer
Som vi tidigare beskrivit förväntar sig Pandox att hotellmarknadens återhämtning – förutsatt minskade restriktioner och ökad ekonomisk aktivitet – sker i faser med sex utvecklingsnivåer där olika marknadssegment stegvis bygger upp efterfrågan i hotellmarknaden:

1. Städer och länder öppnar upp och restriktioner lättar gradvis
2. Hotell öppnar
3. Inhemskt fritidsresande med växande högbetalande segment
4. Inhemskt affärsresande
5. Möten och internationellt resande
6. Gruppresor

Respektive steg medverkar till att beläggningen stiger och intäkterna ökar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för högre snittpriser och ökade intäkter per rum.

Hotellmarknaden befinner sig för närvarande i ”Nivå 3” med ett ökat inslag av ”Nivå 4” i form av inhemskt affärsresande. I takt med att allt fler företag nu på allvar återöppnar sina kontor och gradvis minskar interna reserestriktioner finns förutsättningar för en fortsatt återhämtning i affärsresandet. Det förfaller också som att den konservativa syn många företag hade på sitt framtida resande när pandemin rasade som värst, nu börjar bli mer nyanserad med ett ökat behov av fysiska möten igen.

Förbättrade förutsättningar för tillväxt
Efterfrågan i hotellmarknaden är väldigt beroende av graden av restriktioner. De restriktionslättnader som genomfördes i det andra kvartalet och som utökades i det tredje kvartalet har lett till en tydligt ökad hotellefterfrågan på samtliga Pandox marknader. Hur eventuella säsongsmässiga variationer i virusspridning och nya virusmutationer kan förväntas påverka restriktioner och hotellefterfrågan är svårt att värdera.

Den positiva utvecklingen i hotellmarknaden visar att det finns ett stort uppdämt resebehov, som snabbt konverteras till efterfrågan när restriktioner minskar och förutsättningar för resande förbättras. Betalningsviljan för hotellboende är hög, vilket illustreras av snittprisutvecklingen i attraktiva fritidsdestinationer i det tredje kvartalet, där RevPAR i vissa fall var väsentligen högre jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Den ekonomiska aktivitetsnivån på Pandox marknader är god och hushållens ekonomi är stark. Vaccinationsgraden är hög och många restriktioner med påverkan på resande, möten och events har väsentligen mildrats eller avvecklats helt i de flesta länder. Företag har också påbörjat en återgång till sina fysiska kontor, vilket lägger grunden för fler möten och ett ökat inhemskt affärsresande parallellt med ett fortsatt aktivt inhemskt fritidsresande.

Pandox har en attraktiv position med cirka 80 procent av totalt antal rum i regionala och inhemska städer och har därmed en hög exponering mot inhemsk efterfrågan, som leder hotellmarknadens återhämtning.

För närvarande gäller att kontrakterade minimihyror och fasta hyror förväntas utgöra majoriteten av Pandox totala intäkter. Rörliga intäkter i hyresavtal med minimihyror genereras endast i begränsad utsträckning 2021. Givet en fortsatt återhämtning i hotellefterfrågan förväntas rörliga intäkter materialiseras i merparten av hyresavtalen med minimihyror 2022.

När efterfrågan i hotellmarknaden ökar kommer intäktsökningen, som en konsekvens av driftsmodell och avtalsmix, inledningsvis att vara tydligast i Operatörsverksamhet som helhet och i Fastighetsförvaltning i Norden.

Liia Nõu, vd och tf. CFO

* Benchmarking Alliance baserat på öppna hotell

Presentation av delårsrapporten
En webcast och telefonkonferens kommer att hållas den 27 oktober 2021 kl. 08:30 CEST. För att följa webcasten, gå till https://edge.media-server.com/mmc/p/9gntomb8. Här kan du även ställa skriftliga frågor.

För att delta i konferensen per telefon, vänligen anmäl dig via denna länk för åtkomst till telefonnummer: http://emea.directeventreg.com/registration/8672407.

Bilaga: Delårsrapport januari–september 2021

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Liia Nõu, vd och tf. CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, SVP Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Denna information är sådan information som Pandox AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 07:00 CEST.

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 156 hotell med cirka 35 000 rum i 15 länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med ledande hotelloperatörer och Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se

Taggar: