Pandox genomför en riktad nyemission om 10 000 000 aktier av serie B och tillförs härigenom cirka 1 480 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Pandox AB (publ) (”Pandox” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 29 mars 2017 och enligt vad Bolaget indikerat i pressmeddelande den 14 december 2017, beslutat om en riktad kontant nyemission om 10 000 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 148 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelerated book-building”-förfarande. 

Nyemissionen har tecknats av ett flertal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Eiendomsspar Sverige AB genom dotterbolag, Christian Sundt AB, Alecta, AMF, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt möjliggöra en kapitalanskaffning för att finansiera förvärv och därvid öka Bolagets finansiella flexibilitet och handlingsutrymme för fortsatt värdeskapande. Genom nyemissionen kommer Pandox att tillföras cirka 1 480 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 167 499 999 (fördelat på 75 000 000 aktier av serie A och 92 499 999 aktier av serie B). Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 5,97 procent baserat på det totala antalet aktier i Pandox vid tiden för nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget engagerat ABG Sundal Collier, DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets och Skandinaviska Enskilda Banken som Joint Bookrunners, samt Advokatfirman Vinge som legal rådgivare.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Anders Nissen, VD, +46 (0) 708 46 02 02
Liia Nõu, CFO, +46 (0) 702 37 44 04
Anders Berg, Head of Communications and IR, +46 (0) 760 95 19 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 december 2017, kl. 08:00 CET. 

Om Pandox
Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar för närvarande 122 hotell med cirka 27 000 rum i elva länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande regionala hotelloperatörer och ledande internationella hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox grundades 1995 och bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. www.pandox.se. 

Viktig information           
Utgivning, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Pandox i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 eller utan tillämpning av ett undantag från sådan registrering. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Sydafrika, Japan, Hongkong, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt. Pandox har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade nyemissionen. 

Taggar:

Om oss

Pandox är en ledande hotellfastighetsägare i norra Europa med fokus på större hotell på viktiga fritids- och affärsdestinationer. Pandox hotellfastighetsportfölj omfattar 155 hotell med cirka 34 700 rum i femton länder. Pandox verksamhet är organiserad i Fastighetsförvaltning, som omfattar hotellfastigheter med långa hyresavtal med marknadsledande hotelloperatörer, samt Operatörsverksamhet, som omfattar hotelloperatörsverksamhet som Pandox bedriver i sina helägda rörelsefastigheter. Pandox bildades 1995 och bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar