• news.cision.com/
  • Panion/
  • Återkallar utestående konvertibler till Yorkville. Utlyser en nyemission efter bolagsstämman

Återkallar utestående konvertibler till Yorkville. Utlyser en nyemission efter bolagsstämman

Report this content

Återkallande av Yorkville
“Panion Animal Health har genom en ömsesidig överenskommelse återkallat de återstående konvertibler som innehölls av USA-baserade Yorkville Advisors, Yorkville har därefter inga utestående konvertibler.“

”Det är ett gemensamt beslut där båda parter är överens att den finansiella modellen som avtalats inte är optimal för parterna”

“När Panion ingick i avtalet med Yorkville hade Panion som syfte att säkerställa de nu pågående Fas 2 studierna i USA. Vi anser nu att vi kommit så långt att vi kan avveckla finansieringen via Yorkville. Genom att tydliggöra värdet på Panions forskning och utveckling finns det andra möjlighet att uppnå finansiering som stärker aktieägarnas intresse.”

Tydliggörande av återbetalning till Yorkville
Yorkvilles konvertibellån om 1880 000 kronor återbetalas med 2 000 000 kronor. Efter detta finns det inga utestående fordringar från Yorkville på Panion. Avgiften om 6 % är en kostnad som fanns med när avtalets upprättades, det finns sålunda inga extra kostnader som tillkommit genom att transaktionen med Yorkville avslutas.

Nyemission
I samband med bolagsstämman 23 april föreslår styrelsen att stämman fattar beslut om att ändra antalet aktier för att på detta vis möjliggöra en nyemission.

Nyemission
Styrelsen Panion Health AB föreslår att, baserat på Bolagsstämmans godkännande den 23 april 2019, genomföra en företrädesemission av högst 24 399 487 units till en teckningskurs om 0,50 kronor per unit och
innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 2 274 221,45 kronor. Genom emissionen kan Bolaget komma att tillföras totalt ca 12,2 MSEK. Antalet aktier ökar till högst 48 798 974 aktier och aktiekapitalet till högst 2 274 221,45 kronor. Vid stort intresse kan Bolagets styrelse utöka emissionen om ytterligare 4 MSEK. Bolaget har mottagit garantier och teckningsförbindelser motsvarande 67 % av emissionsbeloppet. Av dessa är ca 6 MSEK garantier och ca 2 MSEK teckningsförbindelser. Finansiell rådgivare är Göteborg Corporate Finance.

Emissionsvillkoren i sammandrag:
• En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) ny unit. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption.
• Teckningskurs: 0,50 kronor per unit.
• Teckningsperiod beräknas vara från den 20 maj till den 10 juni 2019.
• Teckningsoptionens villkor: Lösenperiod beräknas mellan den 25 maj 2020 och den 12 juni 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner är den 10 juni 2020. Sista dag för teckning av aktier via teckningsoption är den 12 juni 2020. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie till 1 kr.

Ytterligare information avseende emissionen samt preliminära tidpunkter
• Sista dag för handel inklusive uniträtt: 14 maj
• Första dag för handel exklusive unirätt: 15 maj
• Handel med uniträtt kommer ske from den 20 maj - 5 juni
• Handel med BTU kommer ske from den 20 maj till emissionen är registrerad

Brygglån
Styrelsen har idag den 18 mars 2019 tecknat ett avtal om bryggfinansiering med Formue Markedsneutral A/S om 4 MSEK. Lånet löper med 2,5 % ränta per månad fram tom den 15 juli 2019 då lånet ska återbetalas.

- Det känns tryggt att vi nu säkrat möjligheten att jobba vidare med att säkra Panions FAS 2 projekt i USA under nästkommande 6 månadersperiod, säger Lars Thunberg, Styrelseordförande. Finansieringen ger också styrelse och ledning möjlighet att fokusera på den viktiga kapitalanskaffnings processen vi samtidigt genomför för att kunna fullfölja och genomföra utvecklingen av bolagets långsiktiga affärsplan med kommande slutstudie i USA under 2020, den s.k. Regulatory Target Animal Safety Study (TAS).


This press release contains information which Panion Animal Health AB is obliged to publish according to the EU market abuse regulation (MAR). This information was submitted by Panion’s CEO, Anja E. H. Holm, for publication on Mars 18 2019.


Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Dokument & länkar