• news.cision.com/
  • Panion/
  • CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

Report this content

Bakgrund

CombiGene AB (publ) (“CombiGene”) har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier (”Aktierna) och teckningsoptioner av serie TO1 med ISIN-kod SE0011205343 (”Teckningsoptionerna”) i Panion Animal Health AB (publ) (“Panion” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga sina Aktier och Teckningsoptioner till CombiGene (”Erbjudandet”). Aktierna och Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (“Spotlight”).

Erbjudandet i sammandrag

  •  CombiGene erbjuder 0,5426 aktier i CombiGene för varje Aktie (“Aktievederlaget”) och 0,0559 aktier i CombiGene för varje Teckningsoption (“Teckningsvederlaget”).[1] Detta motsvarar ett värde om cirka 0,67 kronor per Aktie och 0,07 kronor per Teckningsoption och ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 16,7 miljoner kronor, baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen per CombiGene-aktie på Nasdaq First North under de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.[2]
  •  Erbjudandet innebär en premie om:

-       För Aktierna: 25,2 procent jämfört med stängningskursen om cirka 0,54 kronor för Aktierna på Spotlight den 17 april 2019, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet; och 25,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen per Aktie om cirka 0,54 kronor på Spotlight under en period om de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019.

-       För Teckningsoptionerna: 35,6 procent jämfört med stängningskursen om cirka 0,05 kronor för Teckningsoptionerna på Spotlight den 11 april 2019, vilket var den senaste dag före offentliggörande av Erbjudandet då handel förekom i Teckningsoptionen; och 25,2 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om cirka 0,06 kronor per Teckningsoption på Spotlight under en period om de senaste 20 handelsdagarna i följd till och med den 17 april 2019.

  •  Aktieägare som totalt innehar cirka 18 procent av det totala antalet Aktier och röster i Panion och cirka 0,2 procent av det totala antalet Teckningsoptioner har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
  •  Erbjudandet är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående Aktier (efter full utspädning).
  •  Acceptfristen i Erbjudandet beräknas inledas omkring den 23 maj 2019 och avslutas omkring den 20 juni 2019. Utbetalning av likvid beräknas ske omkring den 8 juli 2019.
  •  Erbjudandet omfattas av Takeover-regler för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Takeoverreglerna”) vilket innefattar reglerna i avsnitt IV i Takeoverreglerna.

Tilldelade aktier i riktad emission

Panions styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en riktad emission av ytterligare 456 916 aktier, vilka har tilldelats två undersökare enligt avtal mellan dessa och Panion. Om de registreras hos Bolagsverket innan utgången av acceptfristen, kommer Erbjudandet att omfatta även dessa aktier. Det totala antalet CombiGene-aktier som kan emitteras inom ramen för Erbjudandet som konsekvens därav ökar då med 247 923 aktier till totalt 13 740 385 stycken, vilket motsvarar en utspädning om cirka 21,0 procent för CombiGene’s nuvarande aktieägare.

CombiGenes aktieägande i Panion

Varken CombiGene eller några till CombiGene närstående bolag eller parter äger Aktier eller andra finansiella instrument som ger CombiGene en finansiell exponering motsvarande ett innehav av Aktier vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet. CombiGene har inte heller förvärvat eller ingått avtal om förvärv av Aktier eller andra finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Aktier under de senaste sex månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet. (För mer information om åtaganden från större innehavare av Aktier och Teckningsoptioner att acceptera Erbjudandet, var god se ”Åtaganden från aktieägare i Panion att acceptera Erbjudandet” nedan). CombiGene kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, Aktier och Teckningsoptioner utanför Erbjudandet. Sådana genomförda eller överenskomna förvärv ska ske i överensstämmelse med svensk lag och Takeoverreglerna och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.  

Styrelsens uppfattning av Erbjudandet samt fairness opinion 

Enligt punkt II.19 i Takeoverreglerna ska styrelsen i Panion[3] offentliggöra sin uppfattning, samt skälen till denna uppfattning, om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång. Styrelsen i Panion ska enligt punkt IV.3 i Takeoverreglerna inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende Aktierna och Teckningsoptionerna från oberoende expertis. Då det erbjudna vederlaget utgörs av aktier i CombiGene ska utlåtandet även omfatta en värdering av det erbjudna vederlaget.  

Åtaganden från aktieägare i Panion att acceptera Erbjudandet

Åtaganden att acceptera Erbjudandet har lämnats från de aktieägare i Panion som presenteras nedan.

Aktieägare Aktier Andel av aktiekapital och röster Teckningsoptioner Andel av Teckningsoptioner
Lars Thunberg[4] 2 500 000 10,2 % 0 0 %
Patrik Kazimiersky David Woldbye 935 000310 000 3,8 %1,3 % 00 0 %0 %
Mikael Jacobson 275 000 1,1 % 0 0 %
Marcus G. Skoog 220 000 0,9 % 10 000 0,2 %
Merab Kokaia 200,000 0,8 % 0 0 %
TotalT 4 440 000 18,2 % 10 000 0,2 %

Åtagandena är villkorade av att:

-            CombiGene följer Takeoverreglerna och tillämpliga beslut av Aktiemarknadsnämnden;

-            CombiGene inte avslutar eller drar tillbaka Erbjudandet; och

-            ingen annan part, innan Erbjudandet förklarats ovillkorat, offentliggör ett konkurrerande offentligt kontant erbjudande avseende förvärv av samtliga Aktier och Teckningsoptioner motsvarande ett pris per Aktie och Teckningsoption vilket överstiger Erbjudandets värde per Aktie och Teckningsoption med minst tjugo (20) procent (”Konkurrerande Bud”). CombiGene har dock rätt att matcha ett Konkurrerande Bud inom tre bankdagar räknat från tidpunkten då det Konkurrerande Budet offentliggjorts. ”Erbjudandets värde per Aktie och Teckningsoption” ska beräknas som värdet av 0,5426 aktier i CombiGene (per Aktie) och 0,0419 aktier i CombiGene (per Teckningsoption), baserat på det volymvägda genomsnittspriset av sådana aktier under en period bestående av fem på varandra följande handelsdagar som avslutas på den sista handelsdagen innan det Konkurrerande Budet offentliggjorts.

Sammanlagt har aktieägare som innehar totalt cirka 18 procent av det totala antalet Aktier och röster i Panion och cirka 0,2 procent av det totala antalet Teckningsoptioner åtagit sig att acceptera Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandets fullföljande

Erbjudandets fullföljande är villkorat av att:

(a) Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att CombiGene blir ägare till mer än 90 procent av samtliga utestående Aktier (efter full utspädning);

(b) årsstämman i CombiGene beviljar styrelsen bemyndigande om apportemission av CombiGene-aktier samt beslutar om erforderlig ändring av bolagsordningen (”Nödvändiga Besluten”). Arne Ferstad, ägare av cirka 1,94 procent av aktierna och rösterna i CombiGene, Peter Nilsson, ägare av cirka 1,32 procent av aktierna och rösterna i CombiGene, och Jan Nilsson, ägare av cirka 0,28 procent av aktierna och rösterna i CombiGene, avser rösta för de Nödvändiga Besluten på årsstämman;  

(c)  Panion inte har beslutat om värdepappersemission, vare sig i enlighet med det nuvarande förslaget till årsstämman 2019 i Panion eller annars;

(d) inga omständigheter, som CombiGene inte haft vetskap om vid offentliggörandet av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar eller rimligen kan förväntas väsentligt negativt påverka Panions finansiella ställning eller verksamhet, inklusive Panions försäljning, resultat, likviditet, soliditet, egna kapital eller tillgångar;

(e) samtliga för Erbjudandet och förvärvet erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter erhålls på för CombiGene acceptabla villkor;

(f)  varken Erbjudandet eller förvärvet helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras till följd av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande eller domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller någon liknande omständighet som är faktisk eller rimligtvis kan förväntas, och som CombiGene inte hade kunnat förutse vid offentliggörandet av Erbjudandet;

(g) Panion inte vidtar någon åtgärd som är ägnad att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande;

(h) ingen information som offentliggjorts av Panion eller som Panion lämnat till CombiGene varit väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande och att Panion har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts; och

(i)  ingen annan part offentliggör ett offentligt erbjudande om att förvärva Aktierna eller Teckningsoptionerna på villkor som är mer förmånliga än Erbjudandet.

CombiGene har förbehållit sig rätten att återkalla Erbjudandet om det står klart att något av de ovan nämnda villkoren inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Avseende villkor (b) – (i), kommer Erbjudandet endast att återkallas om den uppkomna bristen är av väsentlig betydelse för CombiGenes förvärv av Aktierna och Teckningsoptionerna.

CombiGene har förbehållit sig rätten att efterge, helt eller delvis, ett eller flera av de ovan angivna villkoren, inklusive villkor (a) ovan, att fullfölja Erbjudandet på en lägre deltagandenivå.

Styrelseledamöter i Panion som lämnar eller deltar i Erbjudandet m.m.

Enligt Takeoverreglerna anses en person, som är medlem i både budgivarbolagets och målbolagets styrelser, delta i erbjudandet. Styrelseordföranden i Panions styrelse, Lars Thunberg, är även styrelseledamot i CombiGene.

Följden av ovan och det faktum att Lars Thunberg har åtagit sig att acceptera Erbjudandet är att Lars Thunberg inte får delta i behandlingen av frågor förknippade med Erbjudandet på grund av intressekonflikt.

En ytterligare konsekvens av ovan är att Erbjudandet omfattas av kapitel IV i Takeoverreglerna, enligt vilka Panion ska inhämta och senast två veckor före acceptfristens utgång offentliggöra ett värderingsutlåtande avseende Aktierna och Teckningsoptionerna från oberoende expertis. Då det erbjudna vederlaget utgörs av aktier i CombiGene ska utlåtandet även omfatta en värdering av det erbjudna vederlaget. Vidare medför det att acceptfristen för Erbjudandet inte får vara kortare än fyra veckor.

Viktig information om NID och LEI

Från och med den 3 januari 2018, krävs det att alla juridiska personer som deltar i en transaktion på finansmarknaden inom EU har en Legal Entity Identifier-kod (”LEI”) enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU (MiFID II). Ett LEI-nummer måste erhållas från en auktoriserad LEI-utgivare vilket kan ta lite tid. Aktieägare som är juridiska personer uppmanas att skaffa ett LEI-nummer i god tid för att kunna använda detta i acceptblanketten. För fysiska personer krävs NID-nummer (Nationellt ID). För fysiska personer som enbart har svenskt medborgarskap består NID-numret av beteckningen ”SE” följt av personnummer. För mer information hänvisas till www.fi.se.

Ytterligare information om Erbjudandet

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till CombiGenes pressmeddelande daterat den 18 april 2019 samt CombiGenes erbjudandehandling som beräknas offentliggöras den 22 maj 2019. Dessa handlingar hålls, eller kommer att hållas, tillgängliga på Panions webbplats (http://panion-animalhealth.com) och CombiGenes webbplats: www.combigene.com.

Rådgivare

Panion har anlitat Advokatfirman Lindahl som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anja E Holm (VD)                                                                                                                          

Telefon: +45 22 94 66 00                                                                                                                                             

E-post: anja.holm@panion-animalhealth.com      

Denna information är sådan information som Panion är skyldigt att offentliggöra enligt Takeoverreglerna och EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 klockan 08.30 CET.

Panion i korthet

Panion är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559018-4171.

Panions fokus är riktat mot en fortsatt utveckling av metoden, utvecklad av CombiGene, till en effektiv och säker genterapi för hundar med epilepsi. Produkten i utveckling är baserad på vetenskapliga upptäckter gjorda på Lunds universitet och Köpenhamns universitet. Vidare har Panion som mål att licensiera in och utveckla liknande tillgångar för veterinärmarknaden.

Panion är baserat i Hässleholm, Sverige. Aktierna och Teckningsoptionerna har varit noterade på Spotlight sedan den 5 juli 2017.


[1] Om Panion betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken

avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kan Aktievederlaget och Teckningsvederlaget komma att reduceras i motsvarande mån.

[2] Baserat på 24 399 487 Aktier och 4 531 312 Teckningsoptioner vilket är det totala antalet utgivna aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion. Panion har emitterat 456 916 aktier inom ramen för en riktad emission, vilka dock ännu inte har registrerats på Bolagsverket. Se mer nedan under ”Tilldelade aktier i riktad emission”. Panion innehar inga egna aktier.

[3] Styrelseordföranden i Panion, Lars Thunberg, är även styrelseledamot i CombiGene och har åtagit sig att acceptera Erbjudandet. Följden av detta är att Lars Thunberg inte får delta i behandlingen av frågor förknippade med Erbjudandet på grund av intressekonflikt.

[4] Styrelseledamot i CombiGene och styrelseordförande i Panion.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Dokument & länkar