Information avseende budet från CombiGene

Styrelsen i Panion Animal Health mottog den 18 april ett bud på Panion Animal Health från CombiGene. Budet löpte ut den 20 juni (-19).

Under gårdagen informerade CombiGene om följande:
“När den initiala acceptperioden löpte ut hade aktieägare i Panion accepterat att överlåta sammanlagt 19 903 923 Aktier och 3 592 066 Teckningsoptioner med anledning av Erbjudandet, motsvarande cirka 81,58 procent av det totala antalet utestående Aktier och röster i Panion respektive 79,27 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner i Panion. CombiGene förlänger acceptperioden för Erbjudandet till och med klockan 15.00 den 10 juli 2019”

Styrelsen vill med detta PM påminna om att man rekommenderar aktieägarna i Panion Animal Health att acceptera budet. Det finns stora synergieffekter att uppnå genom ett samgående mellan Panion Animal Health och CombiGene. Om budet förkastas måste Panion göra en nyemission som tidigare aviserats. Denna process bedömer styrelsen som utdragen och riskfylld. Lars Thunberg, styrelseordförande i Panion Animal Health, har inte medverkat i rekommendationen (Lars Thunberg är störste ägare i Combigene). Budet har accepterats av Lars Thunberg samt de större aktieägarna, vilket CombiGene har informerat om.

Utöver styrelsen har budet granskats av oberoende part, Grant Thornton. Grant Thornton har kommit fram till att budet (värderingen) är skäligt.

Stockholm den 26 juni 2019
Styrelsen i Panion Animal Health

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar