Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Igår, den 29 maj 2018, hölls årsstämma i Panion Animal Health AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2018 fram till årsstämman 2019 skall utgå med 45 500 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 91 000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn skall utgå skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att bolaget skall ha fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, och en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

Val av styrelseledamöter
Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Dede Willis, Nerry Kamstrup, Lars Friis Mikkelsen och Lars Thunberg.

Val av styrelseordförande
Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma omvälja Lars Thunberg.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att till revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget MAZARS SET Revisionsbyrå AB som revisor, samt att till revisorssuppleant omvälja Joakim Paulson, för en tid av ett år, d.v.s. för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2019.

Beslut om återbetalning av villkorat aktieägartillskott
Stämman beslutade att återbetala tidigare erhållet aktieägartillskott om 1 300 000 kronor till aktieägaren Lars Thunberg. Det noterades att medel från den pågående nyemissionen inte kommer att användas för återbetalning av villkorat aktieägartillskott.

Beslut om bemyndigande för bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet i den del det avser emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Om Panion:
Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar