Kommuniké från årsstämma i Panion Animal Health AB (publ)

Report this content

Idag, den 23 april 2019, hölls årsstämma i Panion Animal Health AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att styrelsearvode för tiden mellan årsstämman 2019 fram till årsstämman 2020 skall utgå med 46 500 kronor till ordinarie styrelseledamöter och med 93 000 kronor till styrelsens ordförande samt att arvode till revisorn skall utgå skall utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att bolaget skall ha fyra (4) styrelseledamöter utan styrelsesuppleant, och en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

Val av styrelseledamöter
Stämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma omvälja Dede Willis, Nerry Kamstrup, Lars Friis Mikkelsen och Lars Thunberg.

Val av styrelseordförande
Stämman beslutade att till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma omvälja Lars Thunberg.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
Stämman beslutade att till revisor omvälja Anders O Persson, MAZARS SET Revisionsbyrå AB, som revisor, samt att till revisorssuppleant omvälja Joakim Paulson, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls år 2020.

Beslut om ändring av bolagsordningen
För att möjliggöra nyemissionen beslutade stämman att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 550 000 kronor och högst 2 200 000 kronor till lägst 1 100 000 kronor och högst 4 400 000 kronor, samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier från lägst 11 801 593 och högst 47 206 372 stycken till lägst 23 603 186 och högst 94 412 744 stycken.

Beslut om nyemission
Stämman beslutade att rösta nej till den föreslagna nyemissionen.

Beslut om bemyndigande för bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ersätter det befintliga bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som beslutades vid årsstämman 2018.

Syftet med bemyndigandet är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Kommentar från styrelseledamoten Lars Friis Mikkelsen: ”Bolagsstämman valde att inte genomföra den föreslagna nyemissionen då bolaget är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. Bemyndigandet från bolagsstämman till styrelsen att genomföra emissioner säkerställer dock bolagets framtida finansiering oavsett utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet”.

__________________

Lund i april 2019

Panion Animal Health AB (publ)

Styrelsen

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Dokument & länkar