• news.cision.com/
  • Panion/
  • Panion Animal Health har genomfört en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kr för att refinansiera skuld och Combigene AB blir nu ägare till över 90 procent av antalet aktier och röster

Panion Animal Health har genomfört en riktad nyemission om cirka 5 miljoner kr för att refinansiera skuld och Combigene AB blir nu ägare till över 90 procent av antalet aktier och röster

Report this content

Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) (”Panion Animal Health” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 23 april 2019, beslutat om att genomföra en nyemission om cirka 7,7 miljoner aktier riktad till CombiGene AB (”Nyemissionen”). Det totala antalet aktier uppgår efter Nyemissionen till 32 600 745. Aktierna emitterades till en teckningskurs på 0,6577 kr, vilket innebär att Bolaget tillförts
5 093 454 kr före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 360 916,37 kr och uppgår efter emissionen till 1 519 321,15 kr.
 

CombiGene AB ägde 21 988 461 aktier före Nyemissionen (88,46 procent av antalet aktier och röster). CombiGene AB blir nu ägare till 29 732 803 aktier (91,20 procent av antalet aktier och röster efter Nyemissionen). Syftet med emissionen är att refinansiera Bolagets skuld till CombiGene AB. 

Styrelsen i Panion Animal Health AB har beslutat att avvika från företrädesrätten för att refinansiera skulden till CombiGene AB.

Teckningskursen motsvarar värdet av CombiGene AB:s bud per aktie på Panion Animal Health AB. Styrelsen bedömer att teckningskursen och övriga emissionsvillkor är marknadsmässiga.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till mindre än 0,1 miljoner kr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Arne Ferstad (styrelseledamot)
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2019.  

Om Panion Animal Health

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Panion Animal Health i någon jurisdiktion, varken från Panion Animal Health eller från någon annan. Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Arne Ferstad (styrelseledamot) 
Telefon: +447496526142
E-post: arne.ferstad@ankor-consultants.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Dokument & länkar