Panion kallar på en andra tranche av konvertibler om 2 miljoner kronor

Panion Animal Health AB ("Panion") kallar på en andra tranche från den investeringsfond som förvaltas av Yorkville Advisors Global ("Yorkville").

Panion ingick ett finansieringsavtal med Yorkville som offentliggjordes den 9 januari 2018 ("Avtalet") (se pressmeddelande som publicerades den 9 januari 2018).

Den 23 januari 2019 beslutade styrelsen i Panion att kalla på en andra tranche i enlighet med Avtalet samt att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner under den andra tranchen. Emissionen ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 29 maj 2018 beslutade emissionsbemyndigandet.

Kapitaltillskottet ska användas för fortsatt investeringar inom forskning och utveckling.

Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertibler") med tillhörande teckningsoptioner ("Teckningsoptioner").

Fakta om den andra tranchen:

 • Andra tranchen kommer att genomföras som en riktad emission om 2 miljoner kronor till Yorkville genom utgivande av Konvertibler med tillhörande Teckningsoptioner.
  • Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 100 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Yorkville begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande ett belopp uppgående till 93 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under de fem på varandra följande handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering (”Referenspriset” nedan avser den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under fem på varandra följande handelsdagar).
  • Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Panion till ett fast lösenpris motsvarande 115 procent av Referenspriset omedelbart före datumet för Panions skriftliga begäran om utbetalning av en tranche.
 • Lösenpriset för teckningsoptionerna under denna andra tranche sätts till 1,00 kronor.
  • Tranchens summa: 2 000 000 kronor
  • Tranchens Referenspris: 0,8671 kronor
  • Teckningsoptionernas lösenpris: 0,8671 kronor * 1,15 ˜ 1,00 kronor
  • Antal Konvertibler: 2 000 000 / 100 000 = 20 Konvertibler
  • Antal Teckningsoptioner: 2 000 000 / 1,00 = 2 000 000

Denna information är sådan information som Panion Animal Health AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019.

Anja E. H. Holm, CEO

+ 45-22 94 66 00

anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.

Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar