Delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG
 • Periodens intäkter uppgick till 2 713 KSEK (4 741)
 • Periodens resultat uppgick till -10 273 KSEK (-9 296)
 • Resultat per aktie: -0,30 SEK (-0,45)

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 1 124 KSEK (2 572)
 • Periodens resultat uppgick till -6 587 KSEK (-5 058)
 • Resultat per aktie: -0,19 SEK (-0,25)
 • Antal aktier: 34 653 173 (20 472 279)
 • Likvida medel: 1 381 KSEK (1 011)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 •  Parans har under första halvåret 2019 haft huvudfokus på att utveckla sitt partnernätverk och de prospekt som kan resultera i stora affärer likt tunnelprojektet i Holland. Detta inkluderar bland annat tunnelbanestationer samt flygplatsen i Mumbai i Indien.
 •  Bolaget tog hem sin största order hittills på SP4-systemet. Kunden är COMOL5 i Holland och ordern är på knappt 18 MSEK. Systemet skall belysa ändarna i en biltunnel på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt.
 •  Ett utvecklingsarbete har initierats med målet att ytterligare stärka det kommersiella erbjudandet genom att öka mängden ljus per investerad krona genom att öka effektiviteten i fiberkabeln.
 •  Bolaget skrev avtal med en inköpsorganisation för södra Kaliforniens kommunala energibolag. Förhandlingar pågår avseende en första pilotinstallation.
 •  Ett antal viktiga installationer har genomförts, ibland annat i Wien och i Hongkong.
 •  Installation på Microsofts nybyggda utvecklingscenter i Tel Aviv i Israel kommer ske under hösten.
 •  Bolaget inledde förhandlingar med ett kinesiskt bolag som har potential att signifikant öka bolagets intäktsskapande förmåga genom att komplettera Parans befintliga produkterbjudande och öka närvaron på nya marknader såsom Kina. Se pressmeddelande från 6 maj. Förhandlingarna har fortskridit på ett positivt sätt under våren och sommaren. Vi följer tidplanen som skulle innebära att en affär kan presenteras för Parans aktieägare under hösten 2019.
 •  IKEAs utvärdering av Paranssystemet fortgår enligt plan och dialog pågår avseende utökning av antalet testsystem på varuhuset i Helsingborg.
 •  Bolaget ställde ut sina produkter på flera mässor, bland annat i Qatar och i Dubai.
 •  Bolaget genomförde en företrädesemission under juni, vilken kommer att tillföra 22,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader. Emissionslikviden registrerades efter periodens utgång.
 •  Parans affär innebär långa ledtider mellan order till leverans. Därför är resultatet under halvåret en konsekvens av ordrar som togs 6-12 månader tidigare och som har levererats under första halvåret.
 •  Orderboken är på ca 23 MSEK av ännu ej levererade ordrar.
 •  Vidare har pipen (antalet potentiella affärer som är under bearbetning) ökat under halvåret och är idag uppe i ca 58 MSEK.
 •  Bolaget har successivt stärkt sin position på marknaden och börjar nu etablera sig på sina prioriterade marknader som det varumärke som har en tillgänglig kommersiell produkt som tillfredsställer det ökande behovet av att tillhandahålla solljus och dagsljus där människor dagligen vistas men där dagsljus annars inte når.
 •  Med de pågående marknadsaktiviteterna i kombination med potentialen i kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att ta betydande steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och stort Parans.

BOLAGETS RESULTAT
 •  Parans affär innebär långa ledtider mellan order till leverans. Därför är resultatet under halvåret en konsekvens av ordrar som togs 6-12 månader tidigare och som har levererats under första halvåret.
 •  Orderboken är på ca 23 MSEK av ännu ej levererade ordrar.
 •  Vidare har pipen (antalet potentiella affärer som är under bearbetning) ökat under halvåret och är idag uppe i ca 58 MSEK.

UTSIKTER
 •  Bolaget har successivt stärkt sin position på marknaden och börjar nu etablera sig på sina prioriterade marknader som det varumärke som har en tillgänglig kommersiell produkt som tillfredsställer det ökande behovet av att tillhandahålla solljus och dagsljus där människor dagligen vistas men där dagsljus annars inte når.
 •  Med de pågående marknadsaktiviteterna i kombination med potentialen i kinaaffären så skapar vi goda förutsättningar för att ta betydande steg framåt i vår ambition att bygga ett lönsamt och stort Parans.
GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 21 november 2019 då publicering sker av Kvartalsredogörelse juli – september 2019.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlight.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

22 augusti 2019

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019. 

Prenumerera

Dokument & länkar