Förtydligande av pressmeddelandet ”QPT överför ramavtal med potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans dotterbolag PLT.”

Report this content

Detta pressmeddelande är ett förtydligande av pressmeddelandet ”QPT överför ramavtal med potentiellt ordervärde på ca 80 MSEK till Parans dotterbolag PLT.” som publicerades den 6 april 2021 gällande ramavtal med Parans dotterbolag (PLT) i Kina.

I pressmeddelandet beskrivs ett ramavtal mellan tre parter där parterna skall sträva efter att PLT skall få förtur vid inköp av de produkter som PLT erbjuder. Vi vill förtydliga att detta ”ramavtal” inte ger PLT några garantier att efterföljande säljordrar kommer ingås. Inte heller utlöses några sanktioner mot parterna om försäljning skulle utebli i sin helhet.

Det nu ingångna avtalet reglerar inte prisnivåer eller volymer eller några ordernivåer i övrigt av respektive produktkategori vilket gör att det inte går att göra avrop från detta ramavtal. Det kommer därför krävas separata säljkontrakt med samtliga villkor för respektive byggprojekt, vilket också nämndes i det tidigare pressmeddelandet.

80 MSEK är det estimerade behovet av produkter som PLT kan erbjuda för detta projekt och det utgör inte en definierad ram.

For more information, please contact:

Anders Koritz, CEO at Parans Solar Lighting AB (publ), phone. +46 733 21 16 35, anders.koritz@parans.com www.parans.com

About Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting offers sunlight for indoor environments through an innovative system that captures and leads the rays of the sun. Parans, which developed the technology, turns mainly to property owners, architects and larger employers worldwide. Parans Solar Lighting is quoted on Spotlight Stock Market and has office in Mölndal, Sweden.

How the Parans system work: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar