Kallelse till årsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB, org. nr 556628-0649 kallas härmed till Årsstämma
torsdag den 12 april 2018 kl 15.00 vilken hålls hos Pagoden i Göteborg, Plan1, Gullbergs Strandgata 15.

För att få deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 6 april 2018, dels senast den 10 april 2018 anmäla sig till Bolaget under adress:

Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal per telefon
031-20 15 90 eller per mail: annette.alfredsson@parans.com


Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan.

Den som företräder juridisk person skall förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste för att få utöva sin rösträtt på stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 april 2018, då sådan införing skall vara verkställd.

Förslag till dagordning

1 Stämman öppnas 

2 Val av ordförande vid stämman 

3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 

4 Val av en eller två justeringsmän. 

5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 

6 Godkännande av dagordningen. 

7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

8 Beslut om 

     a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

     b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

     c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9 Beslut om ändring av Bolagsordning.

10 Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande 

11 Beslut om att införa optionsprogram för bolagets personal 

12 Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorer. 

13 Val av styrelse och revisorer. 

14 Fullmakt till bolagets VD. 

15 Ev. övriga frågor 

16 Stämman avslutas. 

Förslag till Årsstämman

Punkt 8 b): Förslag om disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att årets resultat avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning enligt förslaget i Årsredovisningen.

Punkt 9: Förslag om ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att ändra §4 gällande aktiekapital att utgöra lägst 4 995 000 kronor och högst 19 980 000 kronor, samt §5 gällande antal aktier att utgöra lägst 19 980 000 aktier och högst 79 920 000. Därutöver föreslår styrelsen att i §1utöka texten med att (publ) inte ska användas i företagsnamnet, samt i §2 att sätet skall vara i Mölndals kommun.

Punkt 10: Beslut om styrelsens förslag till bemyndigande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigandet begränsas till 15 500 000 aktier. Omfattningen på bemyndigandets storlek syftar till att bolaget skall kunna säkerställa bolagets finansieringsbehov fram till och med nästa ordinarie bolagsstämma samt kunna utnyttja delar av återstående 24 000 000 kronor av finansieringsavtalet som ingicks med European Select Growth Opportunities Fund den 20 november 2017. Bemyndigandets storlek har också beaktat möjligheten för styrelsen att kunna ge ut optioner till befintliga aktieägare, enligt tidigare genomförda emissioner, för att minska utspädningseffekter.

Punkt 11: Förslag om att införa optionsprogram till bolagets personal

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission till nyckelpersoner av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Incitamentsprogrammet syftar till att öka dels Parans möjligheter att kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas intresse och engagemang för Parans verksamhet och utveckling. Antalet teckningsoptioner ryms inom begränsningen enligt punkt 10 ovan (330 000 st.). Förslaget:

Styrelsens förslag till beslut om riktad emission av tecknings­optioner, Serie 2018/2021 

Styrelsen föreslår att årsstämman den 12 april 2018 i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr. 556628-0649, beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. 

Emission av teckningsoptioner Serie 2018/2021 

Emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor: 

1 Antal emitterade teckningsoptioner
Bolaget ska utge högst 330 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 330 000 nya aktier.
 

Rätt att förvärva Teckningsoption
2 Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda nyckelpersoner i bolaget vilka ska erbjudas att teckna optioner på särskild teckningslista.
 

3 Emissionskurs
Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black-Scholes-modellen per den 11 april 2018.
 

4 Tid för teckning
Teckningsoptionerna ska tecknas under perioden från den 16 april 2018
till och med den 20 april 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning. 

5 Tilldelningsbeslut och betalning
Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna ska ske kontant senast en vecka efter teckning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
 

6 Ökning av aktiekapitalet
Ökningen av bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 82 500 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.
 

Villkor teckningsoptioner 

1 Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 1 april 2021 till och med den 30 april 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna ska dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
 

2 Teckningskurs
Då teckningsoption utnyttjas för att teckna ny aktie ska betalning ske för tecknad aktie med motsvarande 150 procent av den volymviktade noterade aktiekursen för de 10 dagar som är närmast dagen för stämman 2018.
 

3 Utdelning
Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter aktiens registrering i aktieboken
 

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras. 

Utspädningseffekt 

1 I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 330 000 aktier och aktiekapitalet öka med 82 500 kronor; 

2 Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 1,6 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner mm. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. 

Övriga utestående teckningsoptioner 

Det finns för närvarande inga andra utestående optionsprogram. 

Punkt 13: Förslag till styrelse samt revisionsbolag

Valberedningen föreslår omval av Harald Angström (ordf.), Isac Wiksten, Mikael Sjölund, Gunnar Bensefeldt samt Anders Barne. KPMG AB föreslås som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 14: Förslag till fullmakt åt bolagets VD 

Styrelsen föreslår att bemyndiga VD, eller den person som denne utser, att göra de smärre justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Tillhandahållna handlingar

Denna kallelse finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.parans.com. Årsredovisning och Revisionsberättelse kommer att vara tillgängliga på bolagets hemsida senast en vecka före stämman.  

Göteborg, mars 2018 

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.              

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar