KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Parans Solar Lighting AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas med enbart poströstning tisdagen den 23 mars 2021.

Med anledning av risken för smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras med enbart poströstning före stämman, i enlighet med tillfällig lagstiftning. Detta innebär att bolagsstämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.      

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 15 mars 2021, dels anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 mars 2021.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 15 mars 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 17 mars 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

INFORMATION OM POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Parans Solar Lighting AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com. Ifyllt formulär ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 22 mars 2021. Aktieägare som är fysiska personer kan även senast måndagen den 22 mars 2021 avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.parans.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordningen
  7. Beslut om antal styrelseledamöter
  8. Vad av styrelse
  9. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Föreslås att Emma Norburg väljs till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)

Föreslås att till justeringsman välja Dennis Bader eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Qingdao Photon Technology Co., Ltd föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Vad av styrelse (punkt 8)

Qingdao Photon Technology Co., Ltd har lämnat följande förslag: nyval av Xiqing (Fred) Sun, Jiwen Cai, Per Tjernberg, Jonas Ehinger och Maggie Mei Jie som styrelseledamöter samt omval av Fredrik Mårtensson som styrelseledamot. Xiqing (Fred) Sun föreslås väljas som styrelseordförande.

Den föreslagna styrelsen har gedigen teknisk och kommersiell erfarenhet, men även erfarenhet av att framgångsrikt etablera, utveckla och långsiktigt bedriva verksamhet i Kina. Qingdao Photon Technology Co., Ltd är övertygat om att Bolagets omedelbara framtid finns i Kina och att Bolaget redan i år kommer generera intäkter från dotterbolagets verksamhet i Kina. Detta till gagn för samtliga aktieägare.

Xiqing (Fred) Sun har en doktorsexamen i teknik från Tsinghuas universitet och är bl.a. grundare av Qingdao Photon Technology Co., Ltd och Advanced Optronic Devices Co Ltd.

Jiwen Cai har en masterexamen från Institute of Microelectronics, Tsinghua universitet och har grundat och varit VD i flera startup-företag i Kina.

Per Tjernberg är civilingenjör med examen i maskinteknik och industriell organisation från Chalmers tekniska högskola. Per Tjernberg arbetar som VD och managementkonsult på Industriförvaltnings AB Kullsvik och har en bakgrund från ledande befattningar i företag som ABB, Telia och Ericsson.

Jonas Ehinger har en M. Sc. i Biokemi, Molekylärbiologi och Kemi från Göteborgs universitet. Jonas Ehinger är sedan 2010 VD för Osstell AB.

Maggie Mei Jie arbetar som jurist och är VD för Grandall Law Firm AB i Stockholm. Maggie Mei Jie har en doktorsexamen i juridik från universitetet i Wuhan och en kandidatexamen inom internationell journalistik från Institute of International Relations.

Xiqing (Fred) Sun och Fredrik Mårtensson representerar de två största ägarna i Bolaget. Övriga föreslagna ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till större aktieägare.

Qingdao Photon Technology Co., Ltds fullständiga förslag inklusive CV för föreslagna ledamöter finns på Bolagets webbplats www.parans.com.

Bolagets näst största aktieägare har meddelat att den ställer sig bakom förslaget.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, eller med e-post till helen.forsling@parans.com, senast tio dagar före extra bolagsstämma. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före extra bolagsstämma. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

*****

Mölndal i mars 2021

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar