Kallelse till fortsatt stämma 210811 i Parans Solar Lighting AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Parans Solar Lighting AB (publ), org. nr 556628-0649 ("Bolaget" och ”Parans”) kallas härmed till fortsatt bolagsstämma den 11 augusti 2021 kl. 9.00 vilken hålls i Parans lokaler på Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal.

Information med anledning av coronapandemin
Med anledning av aktuell pandemi (Covid-19, coronaviruset) har Parans vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför den fortsatta stämman. Målsättningen med åtgärderna är att hålla fortsatt stämma kort och effektiv och minska risken för smittspridning. Ingen förtäring kommer att serveras inför eller efter den fortsatt stämman. Deltagande från styrelseledamöter kommer att vara begränsat och verkställande direktören kommer inte hålla något anförande i stämmolokalen. Vi vill understryka möjligheten att inte närvara personligen vid Parans fortsatta stämma utan att i stället utnyttja möjligheten till digital poströstning. Vi önskar minimera risk för smittspridning och rekommenderar därför alternativet att i förväg lägga sin röst via poströstning.

ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar rösta inför stämman måste vara införda som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 augusti 2021 samt antingen anmäla sitt deltagande genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Information om poströstning” nedan senast den 10 augusti 2021 kl.12.00 eller om aktieägaren vill deltaga fysiskt på stämman anmäla sig till Bolaget senast den 10 augusti 2021 kl. 12.00 under adress Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal eller per mejl arsstamma@parans.com. Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuellt biträden uppges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få utöva sin rösträtt på stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn per avstämningsdagen den 3 augusti 2021 och kontakt bör tas med banken/förvaltaren i god tid innan. Förvaltaren har möjlighet att göra sådan rösträttsregistrering retroaktivt dock senast den 5 augusti 2021 för att den ska beaktas vid framställning av aktieboken.

OMBUD
För aktieägare som företräds av ombud vid den fysiska stämman ska undertecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person ska förevisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/

INFORMATION OM POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Det digitala poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/
Tjänsten för digital röstning tillhandahålls av Poströsta.se (www.postrosta.se) och ägare med frågor om formuläret kan kontakta support@postrosta.se för assistans.
Det ifyllda formuläret måste vara inskickat senast den 10 augusti 2021 kl. 12.00 i enlighet med anvisningar i poströstningsformuläret.
Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

Aktieägare som röstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det digitala röstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis för ägare som är juridiska personer. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande vid stämman
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Val av en eller två justeringsmän
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Godkännande av dagordningen
7.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
8.    Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Föreslås att Anders Koritz väljs till ordförande på bolagsstämman.

Godkännande av röstlängd (punkt 3)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner röstlängden som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och utifrån de poströster som inkommit i vederbörlig ordning och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Föreslås att till justeringsman välja Harald Angström eller, vid dennes förhinder, en person som ordförande vid stämman anvisar. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad (punkt 5)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Godkännande av förslag till dagordning (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner förslaget till dagordning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör (punkt 7)
Revisorn tillstyrker att årsstämman beviljar ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive VD i följande ordning:
(i)    Gunnar Mårtensson (ordförande)
(ii)    Gunnar Benselfelt (ledamot)
(iii)    Leif Brandel (ledamot)
(iv)    Bo Per Löfgren (ledamot)
(v)    Fredrik Mårtensson (ledamot)
(vi)    Isac Wiksten (ledamot)
(vii)    Therese Linnéa Rönnqvist (vid tjänstgöring som ledamot)
(viii)    Anders Koritz (VD)

 

TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga hos Bolaget på adress Frölundagatan 118, 43144 Mölndal samt på Bolagets webbplats, www.parans.com, och fullständiga förslag till beslut samt andra handlingar som ska tillhandahållas hålls tillgängliga på samma sätt minst tre veckor före fortsatt bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att hållas tillgänglig på Bolagets kontor.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). En begäran om upplysningar ska lämnas skriftligen till Bolaget med post på adress Parans Solar Lighting AB (publ), Frölundagatan 118, 431 44 Mölndal, eller med e-post till arsstamma@parans.com, senast tio dagar före bolagsstämman. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, genom att hålla dem tillgängliga i skriftlig form hos Bolaget senast fem dagar före bolagsstämman. Upplysningarna ska också inom samma tid skickas till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress, samt hållas tillgängliga för aktieägarna på webbplatsen.

Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
En generell beskrivning av hur dina personuppgifter hanteras inför årsstämman finns på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

*****
Mölndal i juli 2021
Parans Solar Lighting AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting finns på beQuoteds OTC-lista och har kontor i Mölndal.