Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2020

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma idag den 30 juni 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 att resultatet ska avräknas mot överkursfonden och balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att styrelsearvode om 172 800 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 115 200 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Gunnar Mårtensson, Isac Wiksten, Gunnar Benselfelt och Bo P. Löfgren som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Till nya styrelseledamöter valdes Fredrik Mårtensson och Leif Brandel samt till ny styrelsesuppleant valdes Therese Rönnqvist för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Gunnar Mårtensson omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån KPMG AB som meddelat att Mikael Ekberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Anders Koritz avböjde omval som styrelsesuppleant.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av högst 24 224 499 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 484 489,98 kronor. Rätt att teckna de aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Qingdao Photon Technology Co., Ltd. ("QPT"). Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna erbjuda en extern investerare att investera i Bolaget. Teckningskursen ska uppgå till 1,15 kronor och utgörs av aktiekursen på Spotlight Stock Market vid undertecknande av avtalet den 11 maj 2020 med en rabatt om 0,4 %. Teckning och betalning ska ske inom sex månader från emissionsbeslutet genom dels tillskjutande av apportegendom i form av immateriella rättigheter, dels kontant betalning.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktad emission av högst 9 241 651 teckningsoptioner av serie 8 till Bolagets helägda dotterbolag Parans Solar AB ("TO8"). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa skydd mot utspädning av QPT:s aktieinnehav. Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista inom sex månader från beslutet att emittera teckningsoptionerna och tilldelas Parans Solar AB vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2020 till och med den 31 mars 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara 0,92 kronor vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen under perioden från och med den 22 april 2020 till och med den 7 maj 2020.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av högst 5 818 472 teckningsoptioner avsedda för Bolagets aktieägare. Villkoren ska motsvara villkoren för TO8. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 600 000 teckningsoptioner till Bolagets verkställande direktör som en del i den verkställande direktörens incitamentsprogram. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Anders Koritz. För varje tecknad teckningsoption ska erläggas en optionspremie motsvarande optionens marknadsvärde vid tillfället för teckning och tilldelning, vilket ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell utförd av oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 31 juni 2021. Teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna är 4 kronor per aktie.

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Prenumerera

Dokument & länkar