Påminnelse om avstämningsdag för gratis teckningsoptioner av serie TO3 samt information om period för utnyttjande av teckningsoptioner i serie TO3

Avstämningsdag för de teckningsoptioner av serie TO3 2018/2023 som Parans Solar Lightning AB (publ) ("Parans") delar ut till sina aktieägare för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 25 maj 2018 är satt till den 30 augusti 2018 vilket innebär att sista dag för handel med Parans aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoption av serie TO3 är den 28 augusti 2018. Första dag för handel exklusive rätt till teckningsoption av serie TO3 är den 29 augusti 2018.

En (1) teckningsoption av serie TO3 tilldelas för fyrtiosex (46) aktier som innehas per avstämningsdagen.

Preliminär första dag för handel i TO3 beräknas till måndagen den 3 september på Spotlight Stock Market.

Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,00 kronor under nedanstående perioder.

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 till ett sammanlagt värde om 50 000 kronor eller mer kan ske från och med dagen för registrering av beslutet att emittera teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den dag som infaller fem (5) år efter dagen för registrering hos Bolagsverket. Emissionen av teckningsoptionerna av serie TO3 registrerades hos Bolagsverket onsdagen den 4 juli 2018.

Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger sammanlagt 50 000 kronor kan ske vid fem tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 12, 24, 36, 48 respektive 60 månader efter den 4 juli 2018, dagen för registrering. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att vara möjligt under nedanstående perioder:

-       Torsdagen den 20 juni 2019 till och med torsdagen den 4 juli 2019

-       Lördagen den 20 juni 2020 till och med lördagen den 4 juli 2020

-       Söndagen den 20 juni 2021 till och med söndagen den 4 juli 2021

-       Måndagen den 20 juni 2022 till och med måndagen den 4 juli 2022

-       Tisdagen den 20 juni 2023 till och med tisdagen den 4 juli 2023

Teckningsoptioner av serie TO3 har ISIN-kod  SE0011452523.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar