Parans Solar Lighting AB (publ) utfärdar 2 miljoner SEK i konvertibler

Report this content

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans") har tecknat ett tilläggsavtal till finansieringsavtalet som ingicks med European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") den 20 november 2017 samt påkallar en andra tranche om 2 miljoner SEK under detta finansieringsavtal.

Parans ingick den 20 november 2017 ett finansieringsavtal med Investeraren ("Avtalet"). På kvällen den 8 mars 2018 har Parans och Investeraren ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet") innebärande bland annat:

  •  utfärdandet av en andra tranche den 9 mars 2018 om 2 miljoner SEK i form av utgivning av konvertibler (”Konvertiblerna) utan tillhörande teckningsoptioner
  •  efter andra tranchen, förutsatt att avtalade villkor är uppfyllda samt efter aktieägarbeslut, har Parans möjlighet att påkalla ytterligare tre (3) trancher om 2 miljoner SEK vardera. En efterföljande tranche kan påkallas två månader efter Bolagsverkets registrering av Konvertiblerna i den förutvarande tranchen.
  •  i samband med transaktionen i den efterföljande tredje tranchen, eller senast sex (6) månader efter den andra tranchen, kommer Parans att ge ut teckningsoptioner och kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare ("Aktieägaroptioner") för att skydda dessa mot utspädning vid den andra och tredje tranchen.
  • utfärdandet av teckningsoptioner kommer att ha samma ISIN-kod (och därmed samma villkor) för de tre följande trancherna för att begränsa antalet olika serier av teckningsoptioner listade hos Aktietorget

Samma kväll beslutade styrelsen i Parans att påkalla en andra tranche i enlighet med Avtalet och Tilläggsavtalet samt att besluta om emission av konvertibler under den andra tranchen. Emissionen ligger inom ramen för det av bolagsstämman den 8 november 2017 beslutade emissionsbemyndigandet.

Kapitaltillskottet som tillförs Parans genom denna andra tranche ska fortsatt användas för att säkerställa pågående marknadsföring och försäljningsarbete av Paranssystemet SP4 samt fortsatt uppbyggnad av produktionskapacitet.

Fakta om den andra tranchen

  •  Andra tranchen sker genom utgivande av 200 Konvertibler.
  •  Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 10-procentig rabatt av den lägsta stängningskursen på köpsidan under de 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår dagen för konvertering.
  •  Vid en sådan begäran om konvertering har Parans möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Parans eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Parans att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.

Villkoren för konvertiblerna kommer också att publiceras på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 mars 2018. 

Prenumerera

Dokument & länkar