Parans Solar Lighting kallar på en tredje tranche av konvertibler om 2 MSEK

Parans Solar Lighting AB (publ) ("Parans") kallar på en tredje tranche från European Select Growth Opportunities Fund ("Investeraren") och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Parans ingick den 20 november 2017 ett finansieringsavtal med Investeraren ("Avtalet"). Den 8 mars 2018 har Parans och Investeraren ingått ett tilläggsavtal till Avtalet ("Tilläggsavtalet") innebärande, bland annat, utfärdandet av fyra trancher om vardera 2 MSEK och Parans gav vid detta tillfälle ut en andra tranche på 2 MSEK (se pressmeddelande som publicerats den 9 mars 2018).

På kvällen den 14 augusti beslutade styrelsen i Parans att kalla på en tredje tranche i enlighet med Avtalet och Tilläggsavtalet samt att besluta om emission av konvertibler och teckningsoptioner under den tredje tranchen. Emissionen ligger inom ramen för det av bolagsstämman beslutade emissionsbemyndigandet registrerat hos Bolagsverket den 22 maj 2018.

Kapitaltillskottet ska fortsatt användas för att säkerställa den pågående lanseringen av Paranssystemet SP4 både operationellt och kommersiellt. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler ("Konvertiblerna"). I samband med transaktionen kommer Parans att ge ut teckningsoptioner i relaterat till den andra och tredje tranchen samt kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare ("Aktieägaroptioner") för att skydda dessa mot utspädning. En (1) Aktieägaroption tilldelas för 42 befintliga aktier. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om den tredje tranchen

  •  Tredje tranchen om 2 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
  •  Konvertiblerna har ett nominellt belopp om 10 000 kronor vardera. De uppbär ingen ränta och har en löptid på 12 månader från dagen då styrelsens beslut om emission av Konvertiblerna registreras hos Bolagsverket. Under löptiden kan Investeraren begära att konvertera vissa eller alla Konvertibler till en rörlig konverteringskurs motsvararande en 10-procentig rabatt av den lägsta stängningskursen på köpsidan under de 15 handelsdagarna ("Referenspriset") som föregår dagen för konvertering.
  •  Vid en sådan begäran om konvertering har Parans möjlighet att återbetala efter eget godtycke, i kontanter, aktier i Parans eller en kombination av båda. Detta gör det möjligt för Parans att minska potentiella utspädningseffekter till följd av Konvertiblerna.
  •  Teckningsoptionerna har en löptid på fem (5) år från dagen då styrelsens beslut om emission av Teckningsoptioner registrerats hos Bolagsverket och är fristående från Konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie (med förbehåll för standardjusteringar enligt teckningsoptionsvillkoren) i Parans till ett fast lösenpris motsvarande en 20-procentig premie i förhållande till Referenspriset på dagen för Parans begäran om utgivande av en ny tranche.
  •  Lösenpriset för Teckningsoptionerna under denna tredje tranche sätts till 3,60 SEK.
  •  Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Investerarens teckningsoptioner och kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market tillsammans.

-       Tranchens summa: 2 000 000 SEK

-       Tranchens referenspris: 3,00 SEK

-       Teckningsoptionernas lösenpris: 3,00 SEK * 120 % = 3,60 SEK

-       Antal konvertibler: 2 000 000 / 10 000 = 200 konvertibler

-       Antal teckningsoptioner till Investeraren: 2 000 000 * 100 % / 3,60 = 555 555

-       Antal teckningsoptioner till aktieägarna: 554 686 (42 aktier berättigar till en Aktieägaroption)

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Parans hemsida
https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera