Rättelse: Bildande av Parans kinesiska dotterbolag Parans Light Technologies Ltd. klart

Report this content

Rättelsen avser syftningsfel i VD-citatet sista meningen. Den tidigare formuleringen
"… övertas av QPT" skall vara ”från QPT” enligt nedan.

Det formella bildandet av Parans Solar Lightings kinesiska dotterbolag Parans Light Technologies Ltd. (PLT) är nu slutfört. Bildandet är en viktig milstolpe i Parans Kinaetable-ring, då den ger formella förutsättningar för att genomföra tidigare avtalade överta-gande av tillgångar, organisation och verksamhet från kinesiska QPT. Ett överlåtelseavtal (”transfer agreement”) ska nu upprättas och effektueras varefter verksamheten i bolaget kan starta.

Det ursprungliga strategiska partneravtal som tecknades 2020 mellan Parans och kinesiska QPT (Qingdao Photon Technologies) gav Parans rätt att överta samtliga tillgångar och hela verksamheten i QPT. Övertagandet kommer att ske genom en överlåtelse till det nybildade PLT enligt principerna för ett inkromsförvärv, varigenom valda delar av verksamheten övertas. Ett överlåtelseavtal där detta preciseras (transfer agreement) ska nu formaliseras och effektueras. Därefter kan bolagets verksamhet inledas.

Den verksamhet som ska övertas omfattar anställda främst inom marknadsföring, försäljning och utveckling. Parans och QPT har kommit överens om att tillverkning av 5G Smart Towers och IoT Street Lights tills vidare ska kvarstå i QPT på villkor som också kommer att regleras i kommande transfer agreement. Parans återkommer med mer precisa uppgifter rörande antal anställda etc. när nämnda transfer agreement är signerat.

Verksamheten i PLT väntas bidra positivt till Parans resultat och kassaflöde. För tillfället finns det inte reviderade siffror gällande QPT:s verksamhet för 2020, men Parans återkommer med mer uppgifter så snart verksamheten i PLT har kommit igång.

Parans VD Helen Forsling lämnar följande kommentar:
”Den här etableringen har varit en komplex och tålamodskrävande process som dessvärre har dragit ut på tiden, av skäl som har legat utanför Parans kontroll. Det är därför mycket glädjande att det formella bildandet nu äntligen är klart och att vi inom loppet av ett par veckor planerar att kunna tillträda den verksamhet som övertas från QPT.”

Parans försäljning i Kina kommer som tidigare kommunicerats att ske inom samtliga Parans tre produktkategorier SP4-systemet, 5G Smart Towers och IoT Street Lights. Arbetet med att bygga upp det franchisenätverk, enligt den strategi som kommunicerades i bokslutskommunikén för 2020, kommer att påbörjas omgående, med målet att etablera närvaro i samtliga regioner i Kina.

 

Kontaktperson:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021.


Prenumerera

Dokument & länkar