Uppdaterad Bokslutskommuniké 2017

Report this content

Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649

Styrelsen har beslutat att aktivera utvecklingskostnader även för uppgradering av SP4-systemet till version 2.0. Därför publiceras denna uppdaterade kommuniké.

HELÅRET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 7 259 KSEK (5 153 KSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -16 540 KSEK (-6 476 KSEK)
 • Resultat per aktie: -0,8971 SEK (-0,4780 SEK)

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG

 • Periodens intäkter uppgick till 2 361 KSEK (1 483 KSEK)
 • Periodens resultat uppgick till -5 647 KSEK (-2 641 KSEK)
 • Resultat per aktie: -0,3063 SEK (-0,2028 SEK)
 • Antal aktier: 18 436 229 (14 008 806)

BOLAGETS RESULTAT

Parans rörelseresultat för 2017 uppgick till -16 540 KSEK. Rörelseresultatet för samma period år 2016 uppgick till -6 476 KSEK tkr. Årets rörelseresultat är enligt plan och en konsekvens av de omfattande investeringar som gjorts i att industrialisera det nya Paranssystemet SP4 och ytterligare förbättra leveransförmågan samt att öka säljkapaciteten. Bolagets mål var att ta hem order på 7,5 miljoner kronor under 2017, vilket uppnåddes.

Då bolaget startade produktion av det nya SP4-systemet under hösten 2017, innebar detta att huvuddelen av de ordrar som tecknades under hösten 2017 kommer att levereras under 2018 vilket också gör att huvuddelen av de affärer som ingicks under 2017 kommer tillgodoräknas 2018 års resultat.

Orsaken till den låga bruttomarginalen hänförs specifikt till kostnadsbilden för den fiberoptiska kabeln under 2017. Kabellängden är på SP4-systemet helt anpassad till kundens behov, och ju längre kabel desto större andel av systemkostnaden består av kabel, ibland upp till 50%. Under 2017 höjde dåvarande kabelleverantören priset, varför arbete inleddes med att söka ny leverantör med en konkurrenskraftig kostnadsbild samtidigt som bolagets höga krav på prestanda skulle upprätthållas. Bolaget har nu en ny leverantör av kabel, med en attraktiv prisbild och med prestanda som överstiger den tidigare leverantörens prestanda. Därmed är nu bruttomarginalen för det totala systemet återigen på en sund nivå.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

 • Parans har under 2017 fortsatt det arbete som inleddes under hösten 2016 med att bygga nödvändig förmåga för att kunna ta nästa steg i bolagets utveckling.
 • Organisationen har förstärkts med ny försäljningschef, ny operativ chef samt ytterligare personer inom försäljning samt installation & service. Bolaget har idag den nödvändiga bas av medarbetare som krävs för att kunna hantera en ökande försäljning samt att utveckla nätverket av distributörer och agenter.
 • Industrialiseringen av SP4:an har kommit så pass långt att produkten är klar för marknaden. Leverantörsbasen har stabiliserats, där etableringen av ny leverantör av fiberoptisk kabel har varit ett viktigt arbete. Det skall dock understrykas att bolaget avser lägga fortsatta resurser på att kontinuerligt säkerställa kvalitet och att sänka tillverkningskostnaden.
 • Produktionen av SP4-systemet har tagits hem i egna lokaler i syfte att säkerställa kvalitet och kapacitetsökning.
 • Förstärkningen av säljorganisationen har gett tydliga resultat i de prioriterade marknaderna USA, UAE samt Nordeuropa. Vi har gått från att sälja enstaka system till att successivt få in fler prospekt med potential att bli större affärer. Ett sådant exempel är Beaconaffären med ett ordervärde på drygt 3 MSEK.
 • Vi har fått upp en hög aktivitetsnivå i USA där vår partner successivt har byggt egen förmåga att marknadsföra Parans system samt att driva säljprocesserna i sin säljorganisation.
 • Då våra primärmarknader också behöver en egen infrastruktur för att hantera installationer och servicearbeten etablerade bolaget ett partnerskap med installationsbolaget NSS (National Skylight Solutions) i USA under året. NSS har nu utbildats och kommer delta i ett antal installationer innan de certifieras och får rätt att på egen hand utföra installation och servicearbeten på den amerikanska marknaden. Detta kommer både öka servicenivån och samtidigt sänka bolagets kostnader för den amerikanska marknaden.
 • Bolaget har etablerat partnerskap med starka distributörer i Mellanöstern, där avtalet med Qatarbaserade bolaget Gateway Technology är ett exempel. Vi ser även där konkreta aktiviteter som skall realiseras i affärer inom de närmsta månaderna.
 • Bolaget har också tagit hem ett antal affärer i vår närregion, med potential att utvecklas till större konton, så som t ex Vasakronan. Vidare så ser vi också att intresset för att ta in dagsljus hela tiden ökar även i vår hemmamarknad.
 • Nya marknader så som Australien, som bedöms ha en stor potential, har inte prioriterats då fokus varit att utveckla de nuvarande primärmarknaderna. Vi ser dock att intresset är stort och vi tar därför enstaka affärer för att senare ta ställning till om vi skall lägga till marknader där vi också behöver bygga nödvändig infrastruktur. Ett exempel är ordern till förskolan i Sydney med ordervärde på drygt 700 000 kronor.
 • Bolaget genomförde en företrädesemission under våren. Denna blev fulltecknad och inbringade ca 13,5 MSEK efter emissionskostnader.
 • Bolaget ingick avtal med den Australienska fonden L1 Capital, som innebar att man säkrade finansiering på upp till 30 MSEK, varav 4 MSEK hittills har ropats av.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • IKEA beställde ett testsystem för utvärdering. Detta är ytterligare ett bra exempel på affärer i vår närregion med potential att utvecklas till en betydande nyckelkund.
 • Bolaget tecknade samarbetsavtal med det Dubaibaserade bolaget Ethiad Esco, vilket ger oss access till ett omfattande antal ombyggnadsprojekt där man avser införa dagsljuslösningar.

UTSIKTER INFÖR 2018

Bolaget har nu byggt en stark plattform för tillväxt. Vi har kommit en bra bit på väg att etablera starka lokala partners, som skall utgöra basen i bolagets förmåga att successivt öka försäljningsvolymen. Arbetet med att öka antalet partners kommer att fortsätta, samtidigt som bolaget kommer att driva direktförsäljning mot hemmamarknaden samt mot strategiska nyckelkunder. Vi ser därför 2018 som ett nyckelår där vi kommer ta det kommersiella klivet med en betydande ökning av försäljningen.

GRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är den 22 maj 2018 då publicering sker av Kvartalsredogörelse januari – mars 2018. Den fullständiga årsredovisningen kommer från och med den 4 april 2018 hållas tillgänglig via Aktietorgets hemsida.

Ordinarie årsstämma hålls den 12 april 2018 kl 15:00 i Göteborg. Styrelsen föreslår ingen vinstutdelning.

Det går att prenumerera på rapporter genom att på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till kommande nyheter från bolaget.

28 mars 2018

Parans Solar Lighting AB (publ)

Styrelsen


Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 28 mars 2018. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Prenumerera

Dokument & länkar