Kommuniké från årsstämma i PartnerTech AB(publ) den 27 april 2012

Årsstämman fattade bland annat följande beslut:

  • Samtliga Bolagets disponibla vinstmedel, 130 578 689 kronor, skall balanseras i ny räkning, vilket innebär att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2011 (0 kronor/aktie 2010).
  • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
  • Resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställdes.
  • Styrelsearvodet fastställdes till oförändrade 320 000 kronor till ordföranden och 160 000 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare utgår kommande mandatperiod en ersättning om 30 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.
  • Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Patrik Tigerschiöld, Petter Stillström, Thomas Thuresson, Henrik Lange och Lotta Stalin. Till ny styrelsemedlem valdes Bengt Engström. Styrelseledamot Andreas Bladh avböjde omval och avtackades. Patrik Tigerschiöld omvaldes till styrelseordförande. PricewaterhouseCoopers AB nyvaldes som revisionsbolag med Magnus Willfors som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn beslöts utgå enligt godkänd räkning.
  • De framlagda riktlinjerna för ersättning till bolagsledningen antogs. För fullständiga villkor vänligen se PartnerTechs hemsida.
  • Styrelsen bemyndigades att intill nästa årsstämma – med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 1 266 490 aktier, motsvarande en utspädning om knappt 10 procent av bolagets aktiekapital och totala röstetal. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra företagsförvärv.

I sitt stämmoanförande redogjorde PartnerTechs VD och koncernchef Leif Thorwaldsson för försäljnings- och resultatutvecklingen under 2011 och första kvartalet 2012. Han noterade att omsättningen under 2011 ökade med ca. 9% i lokala valutor, jämfört med året innan och att rörelseresultatet förbättrades kraftigt. Utvecklingen tillskrivs interna effektiviseringsåtgärder samt en förtydligad och förstärkt försäljningsorganisation som innebär större fokus på strategiskt utvalda kunder. Den positiva trenden har fortsatt in i första kvartalet 2012 där omsättningen ökade med 5% jämfört med första kvartalet 2011. Av de aktiviteter företaget gjort under 2011 nämnde han bl.a. den fortsatta strukturomvandlingen mot större andel produktion i lågkostnadsländer, centralisering av inköpsorganisationen till Polen, Kina och Sverige, investeringar i nya maskiner och system samt utveckling av tjänsteutbudet på enheten i USA. Företaget har under året även kommunicerat en rad nya avtal med både nya och existerande kunder och intresset är fortsatt stort för PartnerTechs breda erbjudande som omfattar både teknisk utveckling, produktion och eftermarknadstjänster.

Leif Thorwaldsson konstaterade vidare att företagets främsta fokus under 2012 kommer att ligga på att ytterligare anpassa och effektivisera organisationen för att nå uthållig lönsamhet på samtliga marknader. Han avslutade med att notera att de framsteg man gjort tillsammans med en konkurrenskraftiga struktur och ett brett, globalt erbjudande i grunden gör PartnerTech väl rustat för framtiden.

För ytterligare information kontakta:

Leif Thorwaldsson, VD- och Koncernchef, Tel: 040-10 26 41

Åke Bengtsson, CFO, Tel: 040-10 26 42

Om PartnerTech

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Informationsteknologi, Industri, Miljöteknik, Medicinsk teknik och instrument, Försvar och marin samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2,3 miljarder kronor och har ca. 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

PartnerTech AB, Organisationsnummer 556251-3308
Box 103, Industrigatan 2, 235 22 Vellinge

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som PartnerTech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 april 2012 kl.16.30.

Om oss

PartnerTech utvecklar och tillverkar produkter på uppdrag av ledande företag, främst inom områdena Försvar & marin, Industri, Informationsteknologi, Medicinsk teknik och instrument, Miljöteknik samt Sälj- och betalningslösningar. PartnerTech omsätter drygt 2 miljarder kronor och har drygt 1 300 medarbetare vid anläggningar i Sverige, Norge, Finland, Polen, England, USA och Kina. Moderbolaget PartnerTech AB, med huvudkontor i Vellinge, är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Hemsida: www.partnertech.com

Dokument & länkar