PAXMAN publicerar delårsrapport per 30 juni 2018

Fortsatt expansion enligt plan

Koncernens omsättning uppgick till 23,6 (14,0) Mkr per den 30 juni 2018, varav 12,6 (7,1) Mkr under årets andra kvartal. Nettoresultatet uppgick till -2,5 (0,7) Mkr per den 30 juni, varav -0,9 (-0,4) Mkr avser perioden april – juni. Resultat per aktie uppgick till -0,16 (0,09) kr för halvåret, och till -0,05 (-0,03) kr för andra kvartalet. 

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -10,4 (-5,7) Mkr under årets första sex månader, varav -3,6 (-3,2) Mkr avser andra kvartalet. Balansomslutningen uppgick till 45,4 (50,0) Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -4,8 (21,3) Mkr. Soliditeten var 66,4 (79,4) % vid periodens utgång. 

Under årets andra kvartal lämnade PAXMAN in ansökan om SHONIN-godkännande i Japan, baserat på en klinisk studie med fem ledande japanska cancercenter. Vidare erhöll PAXMAN marknadsgodkännande i Mexiko, vilket innebar att den planerade marknadslanseringen tillsammans med TEVA kunde tidigareläggas. Den 27 april meddelade bolaget att man rekonstruerat förvärvsanalysen för övertagandet av Paxman Group Ltd, vilket innebar att koncernens nettoresultat för 2017 förbättrades med 1,1 Mkr. Den 8 maj kompletterade PAXMAN sin tidigare lämnade ansökan om ett utökat FDA-godkännande i USA, för användning av PAXMANs skalpkylningssystem även för solida tumörer. Godkännandet erhölls den 7 juni. Den 24 maj höll PAXMAN sin första årsstämma på NetPort i Karlshamn, där ca 83 % av samtliga utgivna aktier fanns representerade. Den 19 juni kommenterade PAXMAN AMAs beslut att i dagsläget inte införa en specifik CPT-kod för skalpkylning. För PAXMAN var beslutet väntat, då skalpkylning ännu är en relativt ny behandlingsform i USA. 

Efter periodens utgång meddelade PAXMAN att bolagets två största aktieägare avyttrat totalt 500 000 aktier. Därigenom kunde två av bolagets övriga största aktieägare, Länsförsäkringar Blekinge samt Länsförsäkringar Kalmar län, utöka sin ägarandel. Den 17 juli meddelade bolaget att man erhållit sin första order från TEVA i Mexiko, om 17 skalpkylningssystem. 

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 8.00 CET den 30 augusti 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera