PAXMAN publicerar kvartalsrapport per 30 september 2018

Starkaste kvartalet hittills

PAXMAN-gruppens omsättning uppgick till 39,6 (22,3) Mkr per den 30 september 2018, varav 16,0 (8,3) Mkr under årets tredje kvartal. Nettoresultatet uppgick till -2,8 (-6,7) Mkr per den 30 september, varav -0,3 (-1,7) Mkr avser perioden juli – september. För andra kvartalet i rad redovisade den rörelsedrivande verksamheten ett positivt resultat. 

Resultat per aktie uppgick till -0,18 (-0,10) kr för årets första nio månader, och till -0,02 (-0,11) kr för tredje kvartalet. 

Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -13,8 (-15,3) Mkr under årets första nio månader, varav -3,5 (-9,6) Mkr avser tredje kvartalet. Under perioden juli – september uppvisade koncernen ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. 

Koncernens balansomslutning uppgick till 51,1, (50,0) Mkr vid periodens slut, och nettokassan till -8,2 (11,7) Mkr. Soliditeten var 58,4 (76,3) % vid periodens utgång. 

Under tredje kvartalet meddelade PAXMAN att två av bolagets största aktieägare avyttrat totalt 500 000 aktier. Därigenom kunde två av bolagets övriga största aktieägare, Länsförsäkringar Blekinge samt Länsförsäkringar Kalmar län, utöka sin ägarandel. Därutöver erhöll bolaget sin första order från TEVA i Mexiko, om 17 skalpkylningssystem som kommer att installeras vid fem olika cancercenter.

Efter periodens utgång har inga för bolaget väsentliga händelser inträffat.  

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 8.00 CET den 22 november 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera