PAXMAN rekonstruerar förvärvsanalysen för Paxman Group Ltd och justerar helårssiffror för 2017

PAXMAN meddelar att bolaget har rekonstruerat förvärvsanalysen avseende övertagandet av samtliga aktier i Paxman Group Ltd. 

Korrigerad interntransaktion förbättrar PAXMANs resultat med 1,1 Mkr
Under 2017 förvärvade PAXMAN AB (publ) samtliga aktier i Paxman Group Ltd genom en apportemission. Denna transaktion har efter utvärdering befunnits utgöra en transaktion mellan bolag under samma bestämmande inflytande, vilket är att jämställa med en koncernintern omstrukturering snarare än ett rörelseförvärv. Inför upprättandet av årsredovisning för 2017 har därför den tidigare upprättade förvärvsanalysen rekonstruerats för att återspegla detta. Den huvudsakliga effekten blir att den mellanskillnad som förelåg mellan köpeskillingen och nettotillgångarna i Paxman Group Ltd vid tidpunkten för förvärvet (13,6 Mkr) inte längre redovisas som goodwill utan i stället direkt mot eget kapital. De goodwillavskrivningar som gjorts under 2017 har återlagts, vilket innebär att koncernens nettoresultat förbättrats med 1,1 Mkr.

Koncernens justerade resultaträkning i sammandrag

Tkr Jan – dec 2017
Nettoomsättning               31 332
Aktiverade kostnader                 4 953
Summa rörelsens intäkter               36 285
Råvaror och förnödenheter              -10 976
Övriga externa kostnader              -18 035
Personalkostnader              -12 472
Avskrivningar                -1 598
Summa rörelsens kostnader              -43 081
Rörelseresultat                -6 796
Finansiellt netto                     -57
Resultat efter finansnetto                -6 853
Skatt                    128
Periodens nettoresultat                -6 725

Koncernens justerade balansräkning i sammandrag

Tkr  2017-12-31
Immateriella anläggningstillgångar           9 597
Materiella anläggningstillgångar         10 220
Finansiella anläggningstillgångar                47
Summa anläggningstillgångar         19 864
Varulager och pågående arbeten           8 547
Rörelsefordringar           8 838
Likvida medel           8 357
Summa omsättningstillgångar         25 742
Summa tillgångar         45 606
 
Eget kapital             32 766
Avsättningar              108
Långfristiga skulder              232
Skulder till kreditinstitut            2 528
Leverantörsskulder           7 341
Övriga kortfristiga skulder           2 631
Summa kortfristiga skulder         12 500
Summa eget kapital och skulder         45 606 

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 13.30 CET den 27 april 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar