DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2004

Perioden i sammandrag

- Nettoomsättningen har ökat till 431 TSEK (130), jämfört med perioden 2003. Bruttotransaktionsvolymen steg till 7 017 TSEK (1 460). Bruttotransaktionsmarginalen har under perioden uppgått till 4,8 procent (4,8).

- Resultatet efter skatt uppgick till –16 619 TSEK (-12 241). Resultat per aktie för perioden till –1,6 SEK (-2,5).

- Per 30 juni uppgick antalet öppnade plånböcker till 117 720, vilket är en ökning med 111 procent jämfört med årsskiftet (31 dec 2003: 55 700). Antalet tecknade avtal med e-handlare uppgår den 30 juni till 656 (31 dec: 475).

- Fyra nya betaltjänster eller accessformer har introducerats under det första halvåret: Storkundstjänster, Partnernätverkstjänster, Mobila tjänster och Utbetalningstjänster. Intäkter från dessa tjänster har ännu inte hunnit påverka periodens resultat.

- Avtal har under första halvåret bl.a. tecknats med CD WOW, TV-shop Europe, Mindark PE, TV4 Interactive, AdLibris, Fujifilm Sverige, SJ, Swebus Express och Ryanair (Letter of Intent).

- Strategiska partnerskapsavtal har tecknats med Studentkort i Sverige AB, GZS/easycash (Tyskland), Paybox (Frankrike) och WM-data.

- Paynova börsnoterades på NGM den 26 februari 2004.

- Verksamheten har främst finansierats genom nyemissioner. Två riktade emissioner har tillfört Paynova cirka 14 Mkr och ökat antalet aktier med 1,3 miljoner. Därtill kommer drygt 1,2 miljoner aktier som tecknats i samband med förfall av teckningsoptioner (TO5), vilket tillfört bolaget närmare 9 MSEK.

- Efter rapportperiodens utgång har ytterligare ett strategiskt partnerskapsavtal med Triple Deal (betalprocessföretag verksamt i Beneluxländerna) tecknats. Vidare har den kommersiella lanseringen och marknadsföringen via samarbetsparterna i Tyskland och Frankrike inletts.

Bilagt följer Delårsrapporten i sin helhet. Den finns också att tillgå på www.paynova.com

Utvecklingen i Paynova och på företagets marknader under det gångna halvåret, som bland annat har resulterat i fyra nya tjänsteområden och en uppgradering av Europasatsningen, föranleder styrelsen att lämna kompletterande information. Det sker dels i en sammanfattande företagsuppdatering som distribueras separat, dels i en företagsuppdatering som i sin helhet presenteras vid ett informationsmöte. Tid, och plats meddelas senare, bl.a. på www.paynova.com

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB

Tfn: 0708 – 78 17 17, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com

Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB

Tfn: 070 – 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com

Om oss

Paynova erbjuder en av Nordens mest kompletta infrastrukturer för konsumentkrediter genom faktura och delbetalning samt processing av kort- och direktbanksbetalningar. Paynova är ett av Finansinspektionen godkänt betalningsinstitut och är noterat på NGM Equity.

Prenumerera

Dokument & länkar