Halvårsrapport PEN Concept Group AB

2018 I KORTHET

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 44,4 MSEK (40,8 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -2,9 MSEK (-4,3 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -6,5% (-10,6 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3,3 MSEK (-4,9 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -2,7 MSEK (-3,8 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning -0,12 kr (-0,20 kr).

FÖRSTA - ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 81,3 MSEK (76,8 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -7,5 MSEK (-6,7 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -9,3 % (-8,7 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7,9 MSEK (-7,6 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -7,0 MSEK (-6,0 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,31 kr (-0,32 kr).


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA - ANDRA KVARTALET (JANUARI-JUNI)

 • PEN tecknar genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept en stororder på smarta kontorshyllor från Guoxiaomei Network Technology, värd ca 11,25 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept sin första order på butiksinredning från den kinesiska kunden Liqun Group, värd ca 1 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept en order på en flagstorebutik i Halmstad för kedjan Sportringen, värd ca 1,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet är lägre än förväntat, främst på grund av vikande bruttomarginaler samt tillfällig nedgång i försäljningen i Kina. 
 • PEN tecknar ett omfattande ramavtal om butiksinredning för en skandinavisk dagligvarukedja. Kontraktet, värt ca 100 MSEK, är det största butiksinredningsprojektet i företagets historia.
 • PEN levererar genom produktionsbolaget i Qingdao en första testbutik till ovan nämnd dagligvarukedja.
 • PEN tar krafttag för att förstärka försäljnings- och projektledningskapacitet inom affärsområdet mässa, bland annat genom att återanställa personal som tidigare varit framgångsrika i bolaget.
 • PEN öppnar nytt dotterbolag i Kina då företaget PEN Concept Group (Suzhou) Co., Ltd etableras.


UTSIKTER FÖR ÅR 2018

PEN:s målsättning är att under 2018 nå en organisk tillväxt om ca 10% samt med ett operativt resultat som är väsentligt bättre än föregående år.


VD HAR ORDET

Det är dags att göra halvårsbokslut 2018 och jag summerar en händelserik period med såväl med- som motgångar. Vår inledande och relativt försiktiga säljbudget, inte minst för PEN Interiör, fick vi snart anledning att ompröva då marknadens behov överträffade våra förväntningar. Det är främst de båda affärsområdena butiks- och restauranginredning som går starkt, vilket kommer att gynna våra enheter i såväl Kina som Sverige. 

Inom butikssegmentet, där dotterbolagen PEN Shop Concept samt Qingdao Oboya Shop Concept är aktiva, fortsatte vi ett omfattande arbete med att vässa våra positioner i ett flertal stora och mycket strategiskt viktiga upphandlingar mot några av Skandinaviens största kedjekunder. I affärsområdet restaurang har vi sedan en tid tillbaka drivit ett konsekvent och långsiktigt arbete att renodla vårt erbjudande mot kedjekunder. Detta har burit frukt, inte bara i form av att befintliga kundkonton ökar sina volymer. Vi har dessutom attraherat nya kedjor till PEN.

Parallellt med detta har vi tappat försäljning i vår kinesiska verksamhet, vilket främst tillskrivs att våra nyckelkunder byggt relativt omfattande lager under föregående år och därigenom minskat sina inköp. Vi redovisar ett negativt rörelseresultat om 7,5 MSEK för perioden, vilket förklaras med minskade intäkter i Kina samt att marginalerna i vår svenska verksamhet inte varit gynnsamma. Även om vi upplever fortsatt hög efterfrågan, är konkurrensen tuff och i en del av våra affärer har bruttomarginalerna stressats. Vi jobbar ständigt med förbättringsåtgärder av våra marginaler, inte minst genom ökad kostnadskontroll och förbättrade leverantörsvillkor.

Trots en svag start är jag övertygad om att såväl omsättning som rörelseresultatet för helåret blir väsentligt bättre år än föregående år. Anledningarna är flera:

 • PEN Interiör har attraherat nya kedjekunder inom restaurang samt ser ökade volymer i etablerade kundkonton.
 • Mässteamet i PEN Interiör har förstärkts med erfarna resurser inom såväl försäljning som projektledning.
 • Dotterbolagen PEN Shop Concept och Qingdao Oboya Shop Concept ar tecknat det största ramavtalet på butiksinredning i företagets historia. Det treåriga avtalet är värt ca 100 MSEK.
 • Den försäljningsnedgång vi noterat i Kina anses vara av tillfällig natur. Dessutom kommer vi under det andra halvåret att se väsentliga volymökningar genom det stora ramavtal på butiksinredning som tecknades under första halvåret.

De affärer vi vinner och förbättringar vi genomför har jag att tacka vår fantastiska personal i såväl Kina som Sverige. Ett starkt affärsmannaskap kombinerat med yrkesskicklighet och drivkraft gör mig övertygad om att vi kommer se ett väsentligt bättre 2018 jämfört med föregående år.

Johan Burtus

Koncernchef och VD

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/8-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera

Dokument & länkar