Kallelse till årsstämma i PEN Concept Group AB

Report this content

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 22 MAJ 2019

Aktieägarna i PEN Concept Group AB (publ), 556772–5667, kallas härmed till årsstämma, onsdagen den 22 maj 2019 kl.10.00 i PEN Interiörs lokaler, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping.


RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar delta på bolagsstämma skall;

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019 (se även under rubriken Förvaltarregisterade aktier nedan), och

dels ha anmält sig hos bolaget under adress, PEN Concept Group AB, Alfavägen 3, 556 52 Jönköping, eller via e-post till info@pen.se eller per telefon 036-36 17 80 senast kl.12.00 torsdagen den 16 maj 2019.

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden. I de fall aktieägare avser att företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta på stämman, tillfälligt begära att bli införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 16 maj 2019, då sådan registrering måste vara verkställd för att beaktas i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per nämnda datum.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Anförande av verkställande direktören.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för år 2018.
 8. Beslut om
 1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 3. ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 4. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag som skall väljas av stämman.
 1. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse och revisor.
 3. Val av styrelseordförande.
 4. Förslag om ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier och aktiekapital)
 5. Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission.
 6. Stämman avslutas.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
 

Styrelsen föreslår Mikael Palm Andersson som ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b) 

Styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor (punkt 9, 10, 11 och 12)

Aktieägare som företräder mer än 50 % av aktierna och rösterna föreslår att stämman fattar beslut

-        att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant.

-        omval av Mikael Palm Andersson, Zhang Jinli, Robert Wu och nyval av Magnus Hjorth samt Ding Xuelei som ordinarie styrelseledamöter.  

-        Hu Bo och Karl Malmström har avböjt omval som styrelseledamöter och Theresa Eriksson har avböjt omval som styrelsesuppleant.

-        Till styrelseordförande föreslås omval av Robert Wu.

Styrelsen föreslår omval av PWC med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning och avtal. Inget arvode skall utgå till styrelseledamöterna.

Förslag om beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för antal aktier och aktiekapital) (punkten 13)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse

§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Föreslagen lydelse

§ 4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 960 000 kronor och högst 3 840 000 kronor.
§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen vid Bolagsverket. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Förslag om beslut om bemyndigande om nyemission (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission med högst 10 % utspädningseffekt. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer. För giltigt beslut under denna punkt krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antalet aktier och röster

Vid offentliggörande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

24 797 441 st.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.pen.se. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Jönköping, april 2019

Pen Concept Group AB (publ)

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Robert Wu, styrelseordförande, PEN Concept Group AB
Telefon: 0735-630 935, +86 159 6983 5999

Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se Telefon: 0706-335 106

PEN Concept Group i korthet:
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker.

Detta kompletteras med Goods Sweden AB med varumärket PEN Products där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Dokument & länkar