Kommuniké från bolagsstämma

Report this content

Kommuniké från årsstämma i PEN Concept Group AB, den 22 maj 2019

Den 22 maj 2019, hölls årsstämma i PEN Concept Group AB. Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Utdelning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen och godkände styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. 

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktörens ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 2018. 

Styrelse, revisor och arvode

Stämman godkände omval av Mikael Palm Andersson, Zhang Jinli och Robert Wu som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Magnus Hjorth och Ding Xuelei.

Hu Bo och Karl Malmström har avböjt omval som styrelseledamöter och Theresa Eriksson har avböjt omval som suppleant.

Till styrelseordförande omvaldes Robert Wu.

Stämman godkände omval av PWC med Pierre Fogelberg som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att inget styrelsearvode skall utgå.

Revisionsarvode beslutades utgå enligt godkänd räkning och avtal.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att §§ 4 och 5 i bolagsordningen ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse –

§4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5 Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

Beslutad lydelse –

§4 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 960 000 kronor och högst 3 840 000 kronor.

§5 Antalet aktier ska vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

Beslut om bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission med högst 10 % utspädningseffekt. Emission ska kunna ske på marknadsmässiga villkor baserat på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Bemyndigande avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, samt möjliggöra för bolaget att skapa förutsättningar för att rekrytera och behålla kompetenta personer.

Jönköping den 22 maj 2019

PEN Concept Group AB

Styrelsen

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd.


Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS Sweden AB, genom varumärket PEN Products, där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Taggar: