• news.cision.com/
  • Pepins/
  • FundedByMe  (publ) OFFENTLIGGÖR FINANSIELL INFORMATION PROFORMA, EJ TIDIGARE OFFENTLIGGJORD FINANSIELL INFORMATION OCH PROSPEKT AVSEENDE DET REKOMMENDERADE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS

FundedByMe  (publ) OFFENTLIGGÖR FINANSIELL INFORMATION PROFORMA, EJ TIDIGARE OFFENTLIGGJORD FINANSIELL INFORMATION OCH PROSPEKT AVSEENDE DET REKOMMENDERADE ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I PEPINS

Report this content

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Eftersom Pepins inte är noterat på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform är takeover-reglerna inte tillämpliga på detta Erbjudande.

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ) (”FundedByMe”) lämnade den 23 juni 2021 ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Pepins Group AB (publ) (”Pepins”) att överlåta samtliga sina aktier i Pepins till FundedByMe (”Erbjudandet”). För varje innehavd aktie i Pepins erhålls 2,43 A-aktier i FundedByMe. Aktierna i FundedByMe handlas på NGM Nordic SME och aktierna i Pepins handlas på Alternativa Listan.

Prospektet innehåller finansiell information proforma samt ej publicerad finansiell information om kapitalisering och skuldsättning för FundedByMe per den 30 augusti 2021, se vidare nedan.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

FundedByMe har idag offentliggjort prospektet avseende Erbjudandet ("Prospektet"), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 5 oktober 2021. För varje innehavd aktie i Pepins erhålls 2,43 A-aktier i FundedByMe. Prospektet och anmälningssedeln finns tillgängliga på FundedByMe:s hemsida www.fundedbyme.com. Prospektet kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i Pepins vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 5 oktober 2021, förutom till aktieägare med hemvist i jurisdiktionerna som exkluderas (se ovan). Ytterligare tryckta Prospekt och anmälningssedlar kommer att tillhandahållas kostnadsfritt på begäran. Sådan begäran kan framställas med post till adress FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ), Birger Jarlsgatan 41A 111 45 Stockholm, eller med e-post till anders.danielsson@fundedbyme.com. Acceptfristen i Erbjudandet löper från och med den 6 oktober 2021 till och med den 27 oktober 2021. Utbetalning av vederlag kommer att ske så snart FundedByMe har offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller FundedByMe annars beslutat att fullfölja Erbjudandet. Förutsatt att ett sådant offentliggörande sker senast den 1 november 2021 beräknas utbetalning av vederlag kunna ske omkring den 8 november 2021.

FundedByMe förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen och att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. FundedByme kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av utbetalning av vederlag genom pressmeddelande.

Proformaredovisningen i Prospektet

Prospektet innehåller en proformaresultaträkning för perioden 1 januari – 30 juni 2021 som utvisar det hypotetiska resultatet för FundedByMe som om samtliga aktier i Pepins förvärvats per den 30 juni 2021 och en proformabalansräkning per den 30 juni 2021 som om samtliga aktier i Pepins förvärvats per det datumet.

Annan ej tidigare offentliggjord finansiell information i Prospektet

I Prospektet redovisas enligt regulatoriska krav även tidigare icke offentliggjord information avseende FundedByMe:s kapitalisering och skuldsättning per den 31 augusti 2021. Med anledning härav offentliggörs nämnda information även i detta pressmeddelande.

Kapitalisering

Totala kortfristiga skulder (31/8 2021)Skulderna består leverantörsskulder om 0,9 Mkr, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter om 2,8 Mkr och övriga skulder om 3,7 Mkr. 7,4 Mkr
Mot garanti eller borgen 0 Mkr
Mot säkerhet 0 Mkr
Utan garanti/borgen eller säkerhet 7,4 Mkr
Totala långfristiga skulder (31/8 2021)(Det finns inga långfristiga skulder i bolaget per 31/8 2021) 0 Mkr
Mot garanti eller borgen 0 Mkr
Mot säkerhet 0 Mkr
Ej säkerställd/garanterad 0 Mkr
Eget kapital (31/8 2021) 19,6 Mkr
Aktiekapital 2,9 Mkr
Reservfond 0 Mkr
Andra reserver 16,7 Mkr

Nettoskuldsättning

Nettoskuldsättning (31/8 2021)
A. Kassa och bank 2,3 Mkr
B. Andra likvida medel 0 Mkr
C. Övriga finansiella tillgångar 0,3 Mkr
D. Likviditet (A+B+C) 2,6 Mkr
E. Kortfristiga finansiella skulder (inklusive skuldinstrument, men exklusive den kortfristiga andelen av långfristiga finansiella skulder) . 3,8 Mkr
F. Kortfristig andel av långfristiga finansiella skulder 0,0 Mkr
G. Kortfristig finansiell skuldsättning (E + F) 3,8 Mkr
H. Kortfristig finansiell skuldsättning netto (G – D) -1,2 Mkr
I. Långfristiga finansiella skulder (exklusive kortfristig andel och skuldinstrument) 0 Mkr
J. Skuldinstrument 0 Mkr
K. Långfristiga leverantörsskulder och andra skulder 0 Mkr
L. Långfristig finansiell skuldsättning (I + J + K) 0 Mkr
M. Total finansiell skuldsättning (H + L) -1,2 Mkr

Tillämplig lag och tvister

Erbjudandet regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Eftersom Pepins inte är noterat på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform är takeover-reglerna, antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, inte tillämpliga på detta Erbjudande.

Rådgivare

FundedByMe har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Aktieinvest FK som emissionsinstitut.

Stockholm den 5 oktober 2021

FundedByMe Crowdfunding Sweden Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan som FundedByMe är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2021, kl. 15.35.

För ytterligare information kontakta:

Anders Danielsson, VD

Telefon: +46 (0)73 420 49 07

E-post: anders.danielsson@fundedbyme.com

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. FundedByMe kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

FundedByMe kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Prenumerera

Dokument & länkar