Pepins Group AB (publ) kallelse till bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Pepins Group AB (publ), 556871-1823, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma söndagen den 22 maj kl. 10.30 i Palmsalen, Posthuset 7A, Vasagatan 28 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, skall

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast den 13 maj 2022,
  • dels anmäla sig senast måndagen den 16 maj 2022 via e-post info@pepins.com , via telefon 08-673 17 90 eller skriftligen till Bolaget på adress Värmdövägen 84, 131 54 Nacka

För att ha rätt att delta i årsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 13 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 17 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Årsstämman kommer även att sändas digitalt för den som vill delta på distans. Instruktioner om detta meddelas aktieägare som anmäler sig. Digitalt deltagande möjliggör lyssnande och frågeställande men inte röstning. Röstning kan ske via fullmakt.

Sker deltagande genom ombud skall fullmakt i original som styrker detta, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, tillställas Bolaget. Detta bör göras i samband med anmälan om deltagande i stämman. Dokument för detta samt övriga stämmohandlingar finns på pepins.com/shc/pepins/community senast fr o m den 1 maj 2022.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman

2. Val av ordförande vid årsstämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

 koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om:

  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter;

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn;

11. Val av styrelseledamöter samt revisor;

12. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller

bolagsordningen.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32§ i aktiebolagslagen. För ytterligare information kontakta Pepins på telefon 08-673 17 90 eller info@pepins.com. ör information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Stockholm i april 2022

Pepins Group AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar