Delårsrapport för perioden januari 2018 – juni 2018

2018 KVARTAL 2 (apr-jun)

 • Rörelseresultat -3 563 (-2 559) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,13) SEK

2018 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

 • Rörelseresultat -6 385 (-5 240) KSEK
 • Resultat per aktie -0,07 (-0,26) SEK
       VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 • Den 22 mars 2018 meddelades att Bolaget är nära att erhålla CE-märkning. Detta efter att man erhållit rapporten från granskningen av den sk. ’Technical File’ för bolagets produkt VagiVital®. Granskningen har gjorts av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England, som agerar som sk. Notified Body. Bolaget lämnade in sin Technical File i januari.
 • Vid bolagsstämman den 28 mars 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet.
 • Den 10 april 2018 meddelades att Styrelsen i Peptonic Medical, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2018, har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 aktier till en kurs på 0,29 SEK per aktie.
 • Den 24 april 2018 meddelades att man idag tecknat ett avtal om kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Avtalet är icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av tillverkningsprocessen inom ramen av det teknologiöverföringsavtal som bolagen tecknade i december 2017.
 • Den 8 maj 2018 meddelades att nyemissionen varit framgångsrik och kraftigt övertecknad. Emissionen har slutförts och tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
 • Den 31 maj 2018 meddelades att bolagets första produkt - VagiVital® - har fått godkännande för CE-märkning. Godkännandet har utfärdats av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England. Genom CE-märkningen har Bolaget rätt att marknadsföra VagiVital® inom hela EU och EES området.
 • Den 29 juni 2018 meddelades att Bolaget ingått ett avtal om marknadsföring, försäljning och distribution av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’) i Finland. Orion kommer att lansera produkten i år under ett eget varumärke.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
 • Den 9 juli informerade Bolaget om att VagiVital® nu finns att köpa i nätbutiken på länken www.vagivital.se . VagiVital® är Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

 

VD har ordet

Under första halvåret har vårt huvudfokus legat på förberedelserna inför lanseringen av VagiVital®. Arbetet har bl.a. innefattat att erhålla CE-märkning för produkten, säkerställa tillverkningskapacitet och produktkvalitet, utforma en tilltalande och säljande design samt att utvärdera olika säljkanaler. Vi har dessutom fortsatt arbetet med att hitta distributörer utanför Sverige för produkten.

Det känns mycket tillfredsställande att konstatera att vi nådde våra uppsatta mål och därmed var redo att trycka på lanseringsknappen i början av juli. Vi valde att påbörja försäljningen av VagiVital® via vår egen webshop, som finns på länken www.vagivital.se . Detta i väntan på besked från bl.a. apotekskedjorna om när de kommer att ta in produkten i sitt sortiment och i vilka av sina kanaler.

Under hösten kommer annonsering och marknadsföring att trappas upp för att nå en större andel av patienterna och därmed öka trafiken till vår webshop.

I juni tecknade vi det första distributionsavtalet för VagiVital® utanför Sverige. Orion Corporation blir vår distributör i Finland och lanseringen planeras ske innan årets slut. Vi förväntar oss därmed en första beställning till Finland inom en snar framtid. Orion kommer att marknadsföra produkten under sitt eget varumärke. Diskussioner med potentiella distributörer i andra länder pågår och kan i bästa fall leda till nya avtal innan årsskiftet.

I maj genomfördes en företrädesemission som tecknades till 170%. Den tillförde bolaget 12,5 Mkr före emissionskostnader om 2,0 Mkr. Pengarna kommer framför allt att användas för lanseringen och marknadsföringen av VagiVital®. Resultatet för första halvåret uppvisade en ökad förlust med 1,1 Mkr jämfört med samma period förra året. Kassan vid periodens slut var 10,5 Mkr. Under första halvåret 2017 aktiverades netto 3,1 Mkr av immateriella tillgångar, medan motsvarande siffra för första halvåret 2018 var 0,4 Mkr. Det innebär att det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändring av immateriella tillgångar har reducerats med cirka 1,6 Mkr. Detta trots att stora kostnader för lanseringen och CE-märkningen har belastat andra kvartalet 2018. Detta bör anses som godkänt med tanke på vad vi uppnått.

Under de kommande månaderna kommer vi självklart att noggrant följa försäljningsutvecklingen av VagiVital® och analysera resultaten av olika marknadsföringsaktiviteter. Bl.a. kommer vi att delta i nationella möten med gynekologer, barnmorskor och apotekskedjornas representanter. Vi kommer att finnas i sociala medier med vår annonsering och knyta till oss influencers för att förstärka vårt budskap till patienterna.

Johan Inborr

VD

Stockholm, den 17 augusti 2018 


BOLAGSÖVERSIKT

 
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av kvinnospecifika sjukdomar eller medicinska tillstånd.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight aktiehandelsplats (www.spotlightstockmarket.com , kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har lanserat VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och på www.vagivital.se .

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Bolaget hade under första halvåret ingen nettoomsättning.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -3 563 (-2 559) KSEK. Första halvåret uppgick kostnaderna till -6 319 (-5 240) KSEK.

Resultat – Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -3 589 (-2 592) KSEK. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -6 347 (-5 273) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2018, till 10 534 (3 333) KSEK.

Eget kapital – Eget kapital per den 30 juni 2018 uppgick till 64 345 (56 369) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (90) procent.

Organisation – Under första halvåret uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).
 
Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2018 var 86 028 600 stycken (20 602 984).

Prenumerera

Dokument & länkar